Cobi.pl Klub Konkurs '\"Złap bilety do kina\"

Konkurs '"Złap bilety do kina"

Złap bilety do kina

REGULAMIN KONKURSU "Złap bilety do kina"
(dalej „Regulamin”)

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady, na bazie których prowadzony jest konkurs pod nazwą „Złap bilety do kina” (dalej „Konkurs”).
 2. Konkurs organizowany jest przez Cobi SA, ul. Jaskrów 11, 04-709 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Sąd Rejonowy Dla M.ST.Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy Spółki; 8.250.000,00 PLN, NIP.952-17-83-570 KRS 0000025310 (dalej „Organizator”).
 3. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Rozpoczęcie Konkursu nastąpi w dniu 2 października 2019 r., a zakończenie w dniu 3 października 2019 r. o godzinie 23:59:00 (dalej: „Okres Trwania Konkursu”).
 5. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, pełnoletnia zamieszkała na terytorium Polski posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba, która ukończyła 13 rok życia, posiadająca zgodę̨ przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie, w tym na wykorzystanie wizerunku osoby niepełnoletniej, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej „Uczestnik”).
 6. Z udziału w Konkursie wykluczeni są pracownicy Organizatora lub Fundatora oraz ich małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, przysposobieni, przysposabiający.
 7. W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej „Komisja”) składającą się z trzech osób, w tym jej Przewodniczącego.

ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

 1. W celu wzięcia udziału w Konkursie należy w Okresie Trwania Konkursu wykonać zadanie konkursowe oraz zgłosić je do Konkursu. Zadanie konkursowe polega na dokończeniu zdania: „Lubię psy, bo…”  (dalej: „Odpowiedź”), zaproszeniu do konkursu znajomych oraz zaobserwowania profilu @cobi.zabawki na portalu Instagram. 
 2. Zgłoszenie Odpowiedzi do Konkursu polega na jej opublikowaniu tj. umieszczeniu jej pod postem konkursowym na @cobi.zabawki na portalu Instagram. Publikacja musi nastąpić w Okresie Trwania Konkursu w taki sposób, aby Odpowiedź była dostępna publicznie. Odpowiedzi, które nie zostaną opublikowane w powyższy sposób nie biorą udziału w Konkursie. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. W Konkursie każdy może wziąć udział wielokrotnie, ale jedna osoba może wygrać tylko jedną nagrodę.
 4. Spośród Odpowiedzi zgłoszonych do Konkursu zgodnie z punktami 1, 2 i 3 części ZASADY PROWADZENIA KONKURSU Regulaminu, Komisja wybierze 15 najlepszych Odpowiedzi. Komisja Konkursowa będzie się kierować następującymi kryteriami: kreatywność, oryginalność ujęcia tematu, zgodność z tematem, aktywność.
 5. W dniu 4 października 2019 r. Organizator na stronie pod postem konkursowym ogłosi wyniki Konkursu. Ogłoszenie będzie zawierało następujące dane zwycięzcy: nick (nazwę profilu instagram) (dalej: „Zwycięzca”). Organizator poinformuje także Zwycięzców o wygranej w wiadomości prywatnej prosząc o wysłanie emailem oświadczenia zgodnego z przesłanym wzorem na adres Uczestnika, o którym mowa w pkt 13 Regulaminu.
 6. Zwycięzca zobowiązany jest pod rygorem utraty prawa do Nagrody do wysłania na adres email Organizatora w terminie do dnia 6 października 2019 r. oświadczenia, w którym poda wszystkie poniższe dane: swoje imię i nazwisko, adres i telefon kontaktowy do doręczenia Nagrody, a także oświadczenia, w którym wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu. W przypadku braku doręczenia oświadczenia w wyżej wskazanym terminie lub niepodania wszystkich wskazanych powyżej danych Nagroda pozostanie do dyspozycji Organizatora. Wskazane powyżej dane zostaną wykorzystane przez Organizatora wyłącznie do wysyłki Nagrody. W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie musi zostać podpisane przez przedstawiciela ustawowego małoletniego. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są dodatkowo do przesłania oświadczenia przedstawiciela ustawowego o wyrażeniu zgody na wzięcie udziału w Konkursie – w powyższym terminie oryginał powinien zostać wysłany skan oświadczenia na wskazany powyżej adres email.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu zgłoszonego Uczestnika, w szczególności w przypadku: a) zawarcia w Odpowiedzi elementów wulgarnych, treści obraźliwych, politycznych, propagandowych, religijnych lub treści sprzecznych z prawem; b) naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich; c) zawarcia w Odpowiedzi treści reklamowych, z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących Organizatora. 
 8. Uczestnik zgłaszając się do Konkursu oświadcza i gwarantuje, że jest wyłącznym autorem Zgłoszenia i przysługują mu do tego utworu osobiste i majątkowe prawa autorskie. Ponadto, Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że Zgłoszenie nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich.
 9. Przystąpienie do udziału w Konkursie stanowi akceptację niniejszego Regulaminu.

NAGRODY

 1. Nagrodą w Konkursie są dwa zaproszenia do dowolnego kina Cinema City na film „Był sobie Pies 2”. Jedno zaproszenie do kina zawiera unikalny kod podlegający wymianie na bilet w kasie kina. Bilet nie obowiązuje na 4DX i Sale VIP. Termin realizacji kodu: 4-17 październik 2019 roku.
 2. W konkursie zostanie wyłonionych 15 zwycięzców. Jedna osoba może otrzymać jedną nagrodę. (tj. dwa zaproszenia, zgodnie z punktem 1).
 3. Łącznie w konkursie zostanie przekazanych 30 zaproszeń do kina.
 4. Wartość jednej nagrody (dwa zaproszenia) wynosi 48 zł brutto.
 5. W przypadku, gdy nie będzie możliwości wyłonienia 15 zwycięzców, nagrody przechodzą na rzecz Organizatora.

PRAWO DO WYKORZYSTANIA UTWORÓW NAGRODZONYCH W KONKURSIE

 1. Z chwilą wydania Nagrody, Zwycięzca udziela Organizatorowi na okres nieograniczonej, niewyłącznej licencji na korzystanie z Odpowiedzi na całym świecie na następujących polach eksploatacji:
  • rozpowszechnianie, w tym publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie (przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych, niezależnie od standardu, systemu lub formatu),
  • publiczne udostępnianie w Internecie, w tym w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie lub w miejscu albo w czasie przez siebie wybranym,
  • trwałe lub czasowe zwielokrotnianie Odpowiedzi w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie dla celów jej wytworzenia 
  • i rozpowszechniania w sposób wskazany powyżej, w tym wytworzenia egzemplarzy dowolną techniką, taką jak technika zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową,

Licencja obejmuje wykorzystanie Odpowiedzi do celów marketingowych Organizatora. Odpowiedzi mogą być wykorzystane w postaci opracowania, we fragmentach, jak też w połączeniu z innymi utworami lub artystycznymi wykonaniami. Poza Nagrodą Zwycięzca nie ma prawa do wynagrodzenia za udzielenie powyższej licencji.

WYDANIE NAGRÓD W KONKURSIE

 1. Nagrody w Konkursie zostaną wysłane Pocztą Polską na koszt Organizatora w dniu     7 października 2019 r. za potwierdzeniem odbioru.
 2. Zwycięzca nie może domagać się zamiany wygranej Nagrody na inną, w tym na ekwiwalent pieniężny.
 3. Organizator informuje, że w razie podania przez Zwycięzcę nieprawdziwych, niekompletnych (w tym brak wymaganych zgód) lub błędnych danych wydanie Nagrody może być niemożliwe pomimo zachowania przez Organizatora należytej staranności.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu wyłącznie w formie pisemnej listem poleconym wysłanym na adres: Cobi SA ul. Jaskrów 11 04-709 Warszawa. Reklamacje mogą być składane do 21 października 2019 r. (decyduje data nadania).
 2. Reklamacja powinna zawierać: a) dopisek na kopercie: „Złap bilety do kina”  b) wskazanie imienia, nazwiska i adresu do korespondencji (a także opcjonalnie kontaktowego nr tel. komórkowego); c) uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji; d) podpis reklamującego.
 3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 7 dni od otrzymania. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej listem poleconym za pisemnym potwierdzeniem odbioru.
 4. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie jest warunkiem dochodzenia przez Uczestnika roszczeń na drodze sądowej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administratorem i przetwarzającym danych osobowych i gromadzonych w związku z Konkursem jest Organizator - Cobi SA ul. Jaskrów 11, 04-709 Warszawa.
 2. Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie Konkursu, w tym wysyłka nagród. 
 3. Dane osobowe niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie obejmują: nazwę swojego profilu na portalu Instagram. Dane osobowe niezbędne do uzyskania nagrody obejmują także imię i nazwisko, adres i telefon kontaktowy do wysyłki Nagrody. 
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych uczestników zgłaszających Odpowiedzi do Konkursu są art. art. 6 ust. 1 lit. f oraz art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z Przetwarzaniem Danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich Danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), (dalej: RODO), a uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie działań marketingowych.  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych zwycięzców konkursu jest zgoda uczestnika Konkursu. 
 5. Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 6. Dane osobowe mogą zostać przekazane Poczcie Polskiej w celu wysyłki Nagrody. 
 7. Okres przetwarzania przez COBI SA danych osobowych uczestników, którzy wygrali nagrody zakończy się 31 października 2019.
 8. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 
 9. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne, ale stanowi warunek wzięcia udziału w Konkursie. Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie skutkować brakiem możliwości otrzymania Nagrody w Konkursie. 
 11. Dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec uczestnika skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na mnie wpływa.
 12. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, organizowany czy administrowany ani powiązany z serwisem Instagram ani Facebook. Informacje udostępniane w ramach Konkursu nie są udostępniane serwisowi Instagram ani Facebook. Natomiast wszelkie informacje, które są udostępniane w celu udziału w Konkursie, będą wykorzystane wyłącznie w celu i na zasadach opisanych w Regulaminie. Serwis Instagram oraz Facebook stanowią jedynie medium komunikacji w zakresie Konkursu, tym samym przystąpienie do Konkursu jest jednocześnie oświadczeniem Uczestnika Konkursu, iż zwalnia serwis Instagram oraz serwis Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z przeprowadzeniem Konkursu
 13. W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały w szczególności zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

 

 

 

 

 

 

 Dodatkowo dołączony został załącznik nr 1:

Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych

(W przypadku osoby niepełnoletniej) Jako Prawny Opiekun, wyrażam zgodę na udział ……………    ……………………..……(imię i nazwisko) w Konkursie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich* (osoby niepełnoletniej, której jestem prawnym Opiekunem*) danych osobowych (tj. imienia i nazwiska, nazwy profilu na portalu Instagram, adresu i telefonu do doręczenia nagrody) zgodnie z poniżej przedstawionymi mi zasadami.

Imię, Nazwisko, adres, telefon kontaktowy, do wysyłki nagrody: ………………………………………………………………………………………………………….

Informujemy, iż:

 1. Administratorem i przetwarzającym Pani/Pana danych osobowych jest Cobi SA ul. Jaskrów 11 04-709 Warszawa.
 2. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przeprowadzenie konkursu pod nazwą „Złap bilety do kina” (dalej: Konkurs), w tym w szczególności wysyłka nagród.
 3. Dane osobowe niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie obejmują: nazwę swojego profilu w portalu Instagram. Dane osobowe niezbędne do uzyskania nagrody obejmują także imię i nazwisko, adres do wysyłki nagrody, telefon kontaktowy. 
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Pani /Pana zgoda.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcia zgody należy dokonać wysyłając email na adres cobi.zabawki@cobi.pl z oświadczeniem o cofnięciu zgody.
 6. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać przekazane Poczcie Polskiej w celu wysyłki nagrody. 
 7. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Cobi SA zakończy się z upływem 31.10.2019. 
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek otrzymania nagrody. Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie skutkować odmową przyjęcia zgłoszenia konkursowego do Konkursu. 
 11. Dane osobowe uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa innego niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, Islandia, Liechtenstein lub Norwegia) ani organizacji międzynarodowej.  
 12. Dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

 

………………………………………………

(data i podpis zwycięzcy konkursu)

………………………………………………

(W przypadku osoby niepełnoletniej: data i podpis Opiekuna zwycięzcy konkursu)

Pliki do pobrania

Menu kategorii zabawek
Filtrowanie zabawek
Subskrypcja
Produkt został dodany do koszyka.
Przejdź do koszyka
Produkt został dodany do koszyka.
Przejdź do koszyka

Produkt został dodany do schowka.