Cobi.pl O firmie Projekty współf. przez UE Działanie 6.1 POIG – Paszport do eksportu PF COBI SA zapytanie ofertowe

Działanie 6.1 POIG – Paszport do eksportu PF COBI SA zapytanie ofertowe

01-12-2010

Działanie 6.1 POIG – Paszport do eksportu PF COBI SA zapytanie ofertowe       Działanie 6.1 POIG – Paszport do eksportu PF COBI SA zapytanie ofertowe

 

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

 
 
Mielec, 1 grudnia 2010 r.
 
 

 


Firma P.F. „COBI” S.A.

 

Zaprasza firmy do składania ofert na przeprowadzenie badań certyfikujących zabawki
z tworzyw sztucznych dla Plastic Factory COBI Spółka Akcyjna ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec NIP: 8171410192, REGON: 690434238.

Dotyczy:  Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Etap II-Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w ramach Działania 6.1 Paszport do eksportu, Umowa
o dofinansowanie nr UDA-POIG.06.01.00-18-037/09-00.

 Zainteresowane firmy prosimy o kontakt w celu przesłania próbek wyrobów do badań. Na  kontakt w sprawie przesłania próbek czekamy do dnia 10.12.2010r. Poniżej podane są kryteria które firmy powinny spełniać:

·         Firma powinna mieć swoją siedzibę w Europie

·         Firma powinna posiadać uprawnienia do przeprowadzenia badań zgodnie z normami
EN 71-1:2011
EN 71-2:2011
EN 71-3:1994+A1:2000+AC2002
EN 71-9:2005+A1:2007
 

ASTM Oznaczenie: F 963-08
16 CFR 1501 (ASTM F 963-08 para. 4.6.1)
16 CFR 1500.44 (ASTM F 963-08 para. 4.2)
HR 4040 Sekcja 101 i 16 CFR część 1303

HR 4040 Sekcja 108     

Osoba uprawniona do kontaktów:
Renata Matuszek
Wiceprezes Zarządu
e-mail:
Tel: 017 788 92 63
Fax: 017 788 78 84

Forma składania ofert:
Oferty, można składać:

1.      Pocztą tradycyjną – na adres: Plastic Factory COBI Spółka Akcyjna
ul. Wojska Polskiego 3; 39-300 Mielec

2.      Faksem – na nr: 017 788 78 84

3.      Pocztą mailową – na adres e-mail:

4.       Osobiście, w siedzibie firmy lub bezpośrednio do rąk Osoby uprawnionej do kontaktu.

Termin składania ofert: 10.12.2010r.
Do dnia 10.12.2010r. do godz. 15.00 czekamy na kontakt zainteresowanych firm w celu przesłania próbek wyrobów. Po przesłaniu próbek oferty należy przesłać do dnia 30.12.2010r. do godz. 15.00. Wszystkie oferty, które wpłyną po wyznaczonej dacie
i godzinie nie będą rozpatrywane i nie będą odsyłane do oferentów.
Otwarcie Ofert i wybór Oferenta zostanie dokonany o godz. 16.00 dnia 30.12.2010r.
w siedzibie Spółki.
O wynikach wyboru Oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Warunki oceny Ofert:
Cena – 100 %

 

Z poważaniem,
Renata Matuszek
Wiceprezes Zarządu

 

---

 

P.F. COBI S.A.

 

Would like to invite companies to submit tenders to carry out certificate tests on plastics toys for Plastic Factory „COBI” S.A. ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec, Poland
NIP:8171410192, REGON:690434238. 
 

Regards: Operational Programe of Innovative Economy 2007-2012, Stage II – Introduction of plan to developer the export area regarding Proceedings 6.1 Passport for export, Certificate of finansing No UDA-POIG.06.01.00-18-037/09-00.

Intrested companies are asked to contact us to have the samples of the materials sent for tests. We are waiting for the contact to 10.12.2010r. The companies which would like to cooperate should meet the following requirements:

·         Company should have its registered office in Europe

·         Company should have a license to carry out tests according to the following standards

EN 71-1:2011
EN 71-2:2011
EN 71-3:1994+A1:2000+AC2002
EN 71-9:2005+A1:2007
 

ASTM Designation: F 963-08
16 CFR 1501 (ASTM F 963-08 para. 4.6.1)
16 CFR 1500.44 (ASTM F 963-08 para. 4.2)
HR 4040 Section 101 and 16 CFR part 1303
HR 4040 Section 108    

Person empawered to contact
Renata Matuszek
e-mail:
Tel: 017 788 92 63
Fax: 017 788 78 84

 

Offers may be sent by:

1.      By post – Plastic Factory COBI Spółka Akcyjna ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec, Poland

2.      By fax -  017 788 78 84

3.      By e-mail - :

4.      In person, in the office of the company or directly to the person authorised to contact.

Deadline of submitting tenders: 10.12.2010r.
To 10.12.2010r. to 3:00 p.m.  all the interested companies are asked to contact us so that we could send you the samples. After receiving the samples you are asked to send the tender to 30.12.2010r. to 3:00 p.m. All offers received after the above date will not be considered and will not be sent back to the company.     
Opening of the tenders and choosing the tenderer will take place 30.12.2010r. at 4:00 p.m. in the company office.
The tenderers will be informed about the results by telephone.

Terms of evaluation based on:
Price – 100 %

 

Yours sincerely,

Renata Matuszek

 

Subskrypcja
Produkt został dodany do koszyka.
Przejdź do koszyka
Produkt został dodany do koszyka.
Przejdź do koszyka

Produkt został dodany do schowka.