Cobi.pl O firmie Zapytania ofertowe Działanie 2.3 - Technologie informacyjne i komunikacyjne dla MSP - projekt i druk plakatu

Działanie 2.3 - Technologie informacyjne i komunikacyjne dla MSP - projekt i druk plakatu

30-07-2012

 

Działanie 2.3 - Technologie informacyjne i komunikacyjne dla MSP - projekt i druk plakatu

 

 

Warszawa, 30.07.2012 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY

 

COBI SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Jaskrów 11, 04-709 Warszawa

NIP: 9521783570

REGON: 013276278

KRS: 0000025310

 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

1.      Projekt oraz druk plakatów o następujących parametrach:
Format A1
Materiał : Papier Kreda 250g/m2
Kolory : 7+7 ( użycie PANTONE 2935 C, 185 C, 116 C )
Lakier UV 1+1
Nakład 200 szt.
 

2.      Projekt oraz druk plakatów o następujących parametrach:
Format B2
Materiał : Papier Kreda 250g/m2
Kolory : 7+7 ( użycie PANTONE 2935 C, 185 C, 116 C )
Lakier UV 1+1
Nakład 300 szt.
 

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

            Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 15.09.2012 r.

 

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

           

1.      Oferta musi być: opatrzona pieczątką firmową oraz podpisana czytelnie przez wykonawcę/dostawcę, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, REGON, KRS.

2.      Oferent składający ofertę musi zamieścić na składanym formularzu określenie „oferta”.

3.      Oferta winna zawierać informację o terminie obowiązywania oraz realizacji zamówienia.

 

 

V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT ORAZ WYBÓR OFERTY

 

  1. Oferta powinna być przesłana lub złożona osobiście na adres: 04-713 Warszawa, ul. Żegańska 1 do dnia 06.08.2012 r., bądź przesłana mailem na adres: grafik@cobi.pl
  2. Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu 07.08.2012 r., a wyniki  i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 14:00 w miejscu prowadzenia działalności w Warszawie przy ul. Żegańskiej 1 oraz na stronie internetowej pod adresem www.cobi.pl.
  3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
  4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
  5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
  6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.cobi.pl.

 

VI. OCENA OFERT

 

            Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

  • Cena = (wartość minimalna/wartość bieżącej oferty) x 100%

 

VII. ZASTRZEŻENIA

 

  1. COBI S.A. zastrzega sobie prawo do dowolnego wyboru podmiotu/podmiotów, z którymi będą prowadzone negocjacje w odniesieniu do części lub całości zakresu złożonych odpowiedzi.
  2. COBI S.A. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia procesu wyboru Dostawcy i odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyn. Podmiotowi do którego skierowano zapytanie nie przysługują żadne roszczenia wobec COBI S.A. w tym w szczególności z tytułu wybrania innej oferty, odwołania lub zamknięcia procesu bez dokonania wyboru dostawcy. Niniejsze zapytanie stanowi zaproszenie do negocjacji w rozumieniu art. 72 k.c., a tym samym nie mają zastosowania przepisy dotyczące oferty w rozumieniu art. 66 i n. k. c.

 

VIII. POUFNOŚĆ

 

Oferent zobowiązuje się do traktowania wszelkich informacji wynikających z niniejszego zapytania ofertowego jako poufne. Informacje dotyczące faktu zaproszenia oferenta do udziału  w niniejszym postępowaniu ofertowym, faktu złożenia oferty, prowadzenia negocjacji handlowych oraz zawartych umów mogą być udzielane prze oferenta jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody Spółki na przekazywanie osobom trzecim lub publikacje takich informacji.

Subskrypcja
Produkt został dodany do koszyka.
Przejdź do koszyka
Produkt został dodany do koszyka.
Przejdź do koszyka

Produkt został dodany do schowka.