Cobi.pl O firmie Zapytania ofertowe Działanie 2.3 - Technologie informacyjne i komunikacyjne dla MSP - serwer bazy danych

Działanie 2.3 - Technologie informacyjne i komunikacyjne dla MSP - serwer bazy danych

07-08-2012

 

Działanie 2.3 - Technologie informacyjne i komunikacyjne dla MSP - serwer bazy danych

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY

 

COBI SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Jaskrów 11, 04-709 Warszawa

NIP: 9521783570

REGON: 013276278

KRS: 0000025310

 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

 1. Przedmioty zamówienia i minimalne wymagania techniczne (przykładowe optymalne i minimalne konfiguracje serwera dostępne są w załaczniku w formacie pdf do ściągnięcia z tej strony):

 

 • serwer bazy Oracle (procesor min. dwurdzeniowy, dyski twarde min. 140 GB, karta graficzna, RAM min. 4 GB, serwerowa płyta główna do procesorów min. dwurdzeniowych, karta sieciowa, kontroler macierzowy, system operacyjny) w wersji rack
 • licencje CAL (device)
 • zasilacz w wesji rack

 

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

      Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30.11.2012

 

 

 

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

           

1.  Oferta musi być: opatrzona pieczątką firmową oraz podpisana czytelnie przez wykonawcę/dostawcę, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, REGON, KRS.

2.  Oferent składający ofertę musi zamieścić na składanym formularzu określenie „oferta”.

3.  Oferta winna zawierać informację o terminie obowiązywania oraz realizacji zamówienia.

 

 

 

 

V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT ORAZ WYBÓR OFERTY

 

 1. Oferta powinna być przesłana lub złożona osobiście na adres: 04-713 Warszawa, ul. Żegańska 1 do dnia 16.08.2012, bądź przesłana mailem na adres: bm[at]cobi.eu
 2. Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu 17.08.2012, a wyniki  i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 14:00 w miejscu prowadzenia działalności w Warszawie przy ul. Żegańskiej 1 oraz na stronie internetowej pod adresem www.cobi.pl.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
 4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.cobi.pl.

 

VI. OCENA OFERT

 

          Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

 • Cena = (wartość minimalna/wartość bieżącej oferty) x 70%
 • Termin realizacji = (minimalna liczba dni/liczba dni bieżącej oferty) x 10%
 • Gwarancja na oferowane produkty (liczba lat bieżącej oferty + czas reakcji + czas naprawy/maksymalna liczba lat + czas reakcji + czas naprawy) x 20%

 

 

VII. ZASTRZEŻENIA

 

1. COBI S.A. zastrzega sobie prawo do dowolnego wyboru podmiotu/podmiotów, z którymi będą prowadzone negocjacje w odniesieniu do części lub całości zakresu złożonych odpowiedzi.

2. COBI S.A. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia procesu wyboru Dostawcy i odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyn. Podmiotowi do którego skierowano zapytanie nie przysługują żadne roszczenia wobec COBI S.A. w tym w szczególności z tytułu wybrania innej oferty, odwołania lub zamknięcia procesu bez dokonania wyboru dostawcy. Niniejsze zapytanie stanowi zaproszenie do negocjacji w rozumieniu art. 72 k.c., a tym samym nie mają zastosowania przepisy dotyczące oferty w rozumieniu art. 66 i n. k. c.

 

VIII. POUFNOŚĆ

 

Oferent zobowiązuje się do traktowania wszelkich informacji wynikających z niniejszego zapytania ofertowego jako poufne. Informacje dotyczące faktu zaproszenia oferenta do udziału  w niniejszym postępowaniu ofertowym, faktu złożenia oferty, prowadzenia negocjacji handlowych oraz zawartych umów mogą być udzielane prze oferenta jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody Spółki na przekazywanie osobom trzecim lub publikacje takich informacji.

Pliki do pobrania

Subskrypcja
Produkt został dodany do koszyka.
Przejdź do koszyka
Produkt został dodany do koszyka.
Przejdź do koszyka

Produkt został dodany do schowka.