Cobi.pl O firmie Zapytania ofertowe Działanie 1.1 - Specjalistyczne oprogramowanie inżynierskie CAD/CAM.

Działanie 1.1 - Specjalistyczne oprogramowanie inżynierskie CAD/CAM.

11-12-2013

Działanie 1.1 - Specjalistyczne oprogramowanie inżynierskie CAD/CAM.

 

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA:

 

„Specjalistyczne oprogramowanie inżynierskie CAD/CAM”

 

 

Warszawa, dnia 11.12.2013 r.

Zamawiający:

COBI SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Jaskrów 11, 04-709 Warszawa

NIP 9521783570

REGON: 013276278

KRS: 0000025310

Tytuł Projektu:

Wzrost konkurencyjności Cobi S.A. poprzez wdrożenie Nowego Centrum Obróbczego w Mielcu do produkcji form wtryskowych i elementów form wtryskowych.

Przedmiot zamówienia:

Specjalistyczne oprogramowanie inżynierskie CAD/CAM do wieloosiowej obróbki skrawaniem HSM

Według załączonej specyfikacji technicznej – Zał. Nr 1

Kryterium oceny:

Cena – 50%

Upgrade do wersji 2015 w cenie oprogramowania – 30%

Wsparcie techniczne 7 dni w tygodniu – 20%

Polska wersja oprogramowania oraz instrukcji – 10%

Warunki oceny ofert

Warunkiem dopuszczenia do oceny Ofert jest spełnienie wszystkich warunków wskazanych w specyfikacji technicznej – Zał. nr 1 oraz wypełnienie wszystkich pół załączonego formularza ofertowego – Zał. nr 2, którego wzór nie może podlegać zmianie. Wszelkie ingerencje w ustalony wzór formularza skutkować będą odrzuceniem oferty.

W przypadku uzyskania równej ilości punktów w wyniku oceny Ofert kryteriami rozstrzygającymi będą wskazane w kolejności w pozycji Kryterium oceny.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

·  prowadzenia negocjacji, w zakresie warunków realizacji dostaw, z wybranym/mi Oferentem/ami. 

·  odwołania lub zamknięcia Postępowania i odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyn.

Wykonawcy, do którego skierowano zapytanie, nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego w tym w szczególności z tytułu wybrania innej oferty, odwołania lub zamknięcia Postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy. 

Miejsce składania ofert:

04-709 Warszawa, ul. Jaskrów 11

Forma złożenia ofert:

Drogą elektroniczną na adres:

Pocztą tradycyjną, na adres: 04-709 Warszawa, ul. Jaskrów 11

Osobiście na adres: 04-709 Warszawa, ul. Jaskrów 11

Termin złożenia ofert:

Do 31.12.2013 r.

Termin realizacji zamówienia:

Do 31.03.2014 r.

Przewidywany termin rozpatrzenia ofert:

Do 31.01.2014 r.

Subskrypcja
Produkt został dodany do koszyka.
Przejdź do koszyka
Produkt został dodany do koszyka.
Przejdź do koszyka

Produkt został dodany do schowka.