Cobi.pl O firmie Zapytania ofertowe Działanie 2.3 - Technologie informacyjne i komunikacyjne dla MSP - klimatyzatory

Działanie 2.3 - Technologie informacyjne i komunikacyjne dla MSP - klimatyzatory

12-12-2011

 

Działanie 2.3 - Technologie informacyjne i komunikacyjne dla MSP - klimatyzatory

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Warszawa 12.12.2011

I. ZAMAWIAJĄCY

 

COBI SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Jaskrów 11, 04-709 Warszawa

NIP: 9521783570

REGON: 013276278

KRS: 0000025310

 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

 1. Przedmiotem zamówienia są urządzenia do klimatyzacji pomieszczeń biurowych               i serwerowni.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 

 • Środki trwałe:

- Klimatyzatory do pomieszczeń biurowych – 6 szt.

- Klimatyzatory do serwerowni – 1 szt.

 

 • Usługi:

- Montaż klimatyzatorów

 

Zgodnie z planem pomieszczeń w budynku – Zał. Nr 1

 

2.1 Minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne

 

 • Klimatyzatory dobrane indywidualnie do pomieszczeń biurowych zgodnie z Zał. Nr 1; funkcja usuwania bakterii oraz nieprzyjemnych zapachów; funkcja auto restart.
 • Klimatyzator dobrany indywidualnie do pomieszczenia zgodnie z Zał. Nr 1; funkcja usuwania bakterii oraz nieprzyjemnych zapachów; funkcja auto restart.

 

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

      Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 06.04.2012 r.

 

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

           

 1. Oferta musi być: opatrzona pieczątką firmową oraz podpisana czytelnie przez wykonawcę/dostawcę, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu.
 2. Oferent składający ofertę musi zamieścić na składanym formularzu określenie „oferta”.
 3. Oferta winna zawierać informację o terminie jej obowiązywania oraz realizacji zamówienia.

 

 

 

V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT ORAZ WYBÓR OFERTY

 

 1. Oferta powinna być przesłana lub złożona osobiście na adres: 04-713 Warszawa, ul. Żegańska 1 do godziny 13:00 dnia 12.03.2012 r.
 2. Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu 12.03.2012 r. o godz. 14:00, a wyniki  i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony tego dnia o godzinie 16:00 w miejscu prowadzenia działalności w Warszawie przy ul. Żegańskiej 1.
 3. Oferent, którego oferta zostanie wybrana do realizacji powiadomiony będzie telefonicznie.
 4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
 5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 7. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.cobi.pl.

 

VI. OCENA OFERT

 

     Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniższego kryterium:

 • Cena = (wartość minimalna/wartość bieżącej oferty) x 100%

 

VII. ZASTRZEŻENIA

 

 1. 1.      COBI S.A. zastrzega sobie prawo do dowolnego wyboru podmiotu/podmiotów, z którymi będą prowadzone negocjacje w odniesieniu do części lub całości zakresu złożonych odpowiedzi.
 2. 2.      COBI S.A. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia procesu wyboru Dostawcy    i odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyn. Podmiotowi do którego skierowano zapytanie nie przysługują żadne roszczenia wobec COBI S.A. w tym w szczególności            z tytułu wybrania innej oferty, odwołania lub zamknięcia procesu bez dokonania wyboru dostawcy. Niniejsze zapytanie stanowi zaproszenie do negocjacji w rozumieniu art. 72 k.c.,     a tym samym nie mają zastosowania przepisy dotyczące oferty w rozumieniu art. 66 i n. k. c.

 

VIII. POUFNOŚĆ

 

Oferent zobowiązuje się do traktowania wszelkich informacji wynikających z niniejszego zapytania ofertowego jako poufne. Informacje dotyczące faktu zaproszenia oferenta do udziału  w niniejszym postępowaniu ofertowym, faktu złożenia oferty, prowadzenia negocjacji handlowych oraz zawartych umów mogą być udzielane prze oferenta jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody Spółki na przekazywanie osobom trzecim lub publikacje takich informacji.

Subskrypcja
Produkt został dodany do koszyka.
Przejdź do koszyka
Produkt został dodany do koszyka.
Przejdź do koszyka

Produkt został dodany do schowka.