Cobi.pl Informacje Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dla klientów i kontrahentów COBI SA

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), przekazujemy poniższe informacje dotyczące Państwa danych osobowych.

Administrator danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest COBI SA z siedzibą przy ul. Jaskrów 11, 04-709 w Warszawie.

Cel i podstawa przetwarzania

Państwa dane osobowe przetwarzamy:

 1. w celu zgodnym z udzieloną zgodą, o ile została wyrażona zgoda, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 2. w celu udzielenia odpowiedzi w związku z Państwa zainteresowaniem naszą ofertą handlową, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 3. w celu zawarcia i wykonania umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 4. w celu realizacji obowiązków prawnych, na przykład wynikających z przepisów podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 5. w celu wykonywania naszych prawnie uzasadnionych interesów jako Administratora, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO, takich jak marketing bezpośredni, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych będą następujące podmioty:

 1. podmioty, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych osobowych w naszym imieniu: spółki informatyczne, kancelarie prawne, jednostki audytujące, agencje ochrony;
 2. podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane:

 1. w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu cofnięcia zgody;
 2. w przypadku przetwarzania danych na podstawie w celu przedstawienia oferty – przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz kontaktowali się Państwo w sprawie jej zawarcia;
 3. w przypadku przetwarzania danych na podstawie w celu wykonania umowy – do momentu wygaśnięcia umowy;
 4. w przypadku przetwarzania w celu realizacji obowiązków prawnych - przez okres w jaki aktualne przepisy prawa nakazują ich przechowywanie;
 5. w przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – do momentu ustania tego interesu (np. przedawnienia roszczeń) lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu, przeciwko dalszemu przetwarzaniu przez osobę, której dane dotyczą.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych;
 4. prawo do ograniczenia przewarzania danych;
 5. prawo do sprzeciwu;
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja na temat prawa cofnięcia zgody

W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody informujemy, że wyrażenie zgody każdorazowo jest całkowicie dobrowolne, a w przypadku jej wyrażenia w dowolnym momencie przysługuje Państwu prawo do jej wycofania. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano dotychczas.

Obowiązek podawania danych osobowych

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej jednak konieczne, jeśli chcą Państwo zawrzeć z nami umowę lub otrzymać oferty. Podanie danych na postawie zgody jest całkowicie dobrowolne.

Informacja na temat zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

Filtrowanie zabawek
Subskrypcja
Produkt został dodany do koszyka.
Przejdź do koszyka
Produkt został dodany do koszyka.
Przejdź do koszyka

Produkt został dodany do schowka.