Cobi.pl Klub Konkursy Konkurs Cobi na Facebooku

Konkurs Cobi na Facebooku

Dlaczego warto kupować klocki Cobi

 

Dlaczego warto kupować klocki Cobi

 

 

Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu „Dlaczego warto kupować klocki COBI” (dalej: Konkurs) jest Cobi Spółka Akcyjna Warszawa 04-709, ul. Jaskrów 11 wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XIII Gospodarczy KRS pod numerem 000025310, NIP 952-17-83-570, tel. 22 612 77 86, adres strony internetowej www.cobi.pl zwana dalej Organizatorem.
2. W konkursie może wziąć udział – na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie – każde dziecko w wieku od 9 do 18 lat (decyduje rok kalendarzowy) lub osoba dorosła zwana dalej: Uczestnikiem.
3. Na udział w Konkursie Uczestnik będący osobą niepełnoletnią musi uzyskać pisemną zgodę jednego z rodziców lub innego przedstawiciela ustawowego (dalej : Opiekun Ustawowy), która jest warunkiem skutecznego zgłoszenia się do Konkursu.
4. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Cobi SA oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 

Czas trwania konkursu
1. Konkurs rozpoczyna się 02 grudnia 2016 roku o godzinie 15:00 i trwa do 14 grudnia 2016 roku do godziny 23:59.

 

Nagrody
1. 10 zestawów klocków z serii Action Town.
2. 10 zestawów klocków z serii Small Army.
3. Nagrody nie podlegają wymianie na środki finansowe. Uczestnikowi nie przysługuje uprawnienie do zastrzegania szczególnych właściwości nagród.
4. W wypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności Organizator zastrzega sobie prawo zastąpienia nagród inną nagrodą o podobnym charakterze i podobnej wartości. W takim wypadku Uczestnikowi nie służy roszczenie o jakąkolwiek rekompensatę finansową bądź w innej formie.
5. Odbiór nagrody: nagroda zostanie przesłana pocztą do 19 grudnia 2016 roku.

 

Przebieg konkursu
1. Aby wziąć udział w konkursie należy spełnić poniższe warunki:
a. Zamieścić komentarz pod wiadomością o konkursie w której w kreatywny sposób uczestnik odpowie na pytanie „Dlaczego warto kupować klocki COBI?”
b. udostępnić wiadomość o konkursie zamieszczoną przez profil COBI.
2. Można zamieścić tylko jeden komentarz. W przypadku gdy zostanie ich dodanych kilka, w konkursie będzie mógł wziąć udział tylko pierwszy z nich.
3. Osoba dodająca komentarz musi być jego autorem. Niedopuszczalne jest kopiowanie komentarzy innych użytkowników oraz jakichkolwiek innych osób.
4. Zgłoszenie do konkursu może nastąpić najpóźniej do dnia 14 grudnia 2016 roku do godziny 23:59.
5. Jury konkursu wybierze 10 najciekawszych wpisów, z których każdy zostanie nagrodzony jednym z dziesięciu zestawów Action Town. Rozstrzygnięcie jury będzie ostateczne i niepodważalne.
6. 10 komentarzy z największą ilością kliknięć „Lubię to” otrzyma po jednym spośród 10 zestawów Small Army.
7. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi 15 grudnia 2016 roku.
8. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na profilu Cobi na Facebooku.
9. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej w komentarzu pod swoim wpisem konkursowym.
10. Komentarze obraźliwe, wulgarne, niestosowne, nie będące odpowiedzią na postawione pytanie itp. będą dyskwalifikowane z konkursu. Decyzja o dyskwalifikacji jest ostateczna i niepodważalna.

 

Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu
1. Administratorem danych jest Organizator, który przetwarza informacje dotyczące Uczestników – tylko w celu realizacji konkursu zgodnie z niniejszym regulaminem, w tym wysyłki nagrody, a także w celach dowodowych.
2. Dane osobowe podlegają ochronie na podstawie Ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, które ich dotyczą oraz prawo ich poprawiania zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.).
3. Przetwarzanie danych Uczestnika nastąpi wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody na ich przetwarzanie.
4. Ww. dane osobowe zostaną usunięte przez Organizatorów, niezwłocznie po dostarczeniu Nagród do Uczestników, nie później niż 4 miesiące po zakończeniu Konkursu.
5. Organizator informuje, że dane Uczestników konkursu, dotyczące osób do 18 roku życia muszą być przekazane wyłącznie przez rodziców lub opiekunów prawnych Uczestnika (Opiekunów ustawowych).
6. Organizator informuje, że podanie przez Uczestnika danych jest dobrowolne.

 

Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Konkurs, którego warunki zostały określone przez Organizatora nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. 2004 r. Nr 4 poz. 27).
2. Poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie uczestnicy wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania ich danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, wyłonienia laureatów Konkursu oraz wydania nagród.
3. Przesłanie zgłoszenia jest także równoznaczne ze zgodą na publikacje zawartej w nim pracy wraz z danymi Uczestnika i Opiekuna Ustawowego w serwisie www.cobi.pl, w szczególności oznacza zgodę na bezpłatne utrwalanie i zwielokrotnianie pracy dowolną techniką oraz na publiczne udostępnianie pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym przez Organizatora.
4. Wzięcie udziału w konkursie jest także równoznaczne z bezpłatnym upoważnieniem Organizatora do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do pracy, w szczególności do decydowania o pierwszym udostępnieniu, o wycofaniu, sposobie oznaczenia oraz nienaruszalności pracy.
5. Zgłaszając swój udział w Konkursie i biorąc w nim udział Uczestnik oraz jego Opiekun Ustawowy podporządkowują się postanowieniom niniejszego regulaminu Konkursu i wyrażają zgodę na jego treść.
6. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, również w zakresie nagród i terminów rozstrzygnięcia Konkursu, co zostanie ogłoszone na stronie internetowej www.cobi.pl.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi pocztowe lub za działalność osób trzecich. Dotyczy to również wszelkich uszkodzeń nagród powstałych w trakcie przesyłki nagrody na podany przez uczestnika adres.
8. Wszelkie reklamacje związane z przebiegiem Konkursu i wyłonieniem nagrodzonych powinny być składane pisemnie na adres Cobi SA ul. Jaskrów 11, 04-709 Warszawa w terminie 14 dni od dnia zakończenia konkursu. Reklamacje wniesione po tym terminie nie będą rozpatrywane. Uprawniony podmiot w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji rozpatrzy otrzymaną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego reklamację o zajętym stanowisku. Decyzje podjęte w wyniku rozpatrzenia reklamacji są ostateczne i dalsza korespondencja w tej sprawie nie będzie rozpatrywana.
11. Wszelkie spory wynikłe z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla Organizatora.
12. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
13. Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz publikowany na stronie internetowej: www.cobi.pl
14. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.

Pliki do pobrania

Subskrypcja
Produkt został dodany do koszyka.
Przejdź do koszyka
Produkt został dodany do koszyka.
Przejdź do koszyka

Produkt został dodany do schowka.