Cobi.pl Klub Konkursy Konkurs „Wymyśl i zbuduj pojazd z klocków COBI”

Konkurs „Wymyśl i zbuduj pojazd z klocków COBI”

 

REGULAMIN KONKURSU
Konkurs kreatywny: “Wymyśl i zbuduj pojazd z klocków COBI”

 

 

1. Organizator

1.1. Organizatorem  konkursu,  zwanego  dalej  „Konkursem” jest firma COBI SA, ul. Jaskrów 11,

04-709 Warszawa - zwana dalej „Organizatorem”.

1.2. Konkurs  organizowany  jest  na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej we  wszystkich  otwartych  w  czasie trwania Konkursu sklepach sieci handlowej E. Leclerc.

1.3. Konkurs trwa od dnia 15.11.2016 roku do dnia zakończenia postępowania reklamacyjnego.

1.4. W  przypadku  braku reklamacji, Konkurs  zostanie  zakończony  z  dniem 05.01.2017 roku.

1.5. Udział w Konkursie możliwy jest od dnia 15.11.2016 roku  do  dnia 05.01.2017 roku przy  czym  zakup możliwy jest w podanym powyżej okresie, jednak nie dłużej niż do dnia wyczerpania zapasów produktów, o których mowa jest w pkt 3.2.1. poniżej.

1.6. Konkurs  odbywać  się  będzie  zgodnie  z  niniejszym  regulaminem,  zwanym  dalej  "Regulaminem". Regulamin  Konkursu  reguluje  zasady  i  warunki,  na  jakich  Konkurs  zostanie  przeprowadzony. Wszelkie inne  materiały  informacyjne,  w  tym  reklamowe  i  marketingowe  mają  jedynie charakter  pomocniczy. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie organizatora www.cobi.pl.

 

2. Warunki uczestnictwa

2.1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 4 do 16 lat, zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej. Warunkiem  przystąpienia  do  konkursu  osoby  fizycznej  nieposiadającej  pełnej  zdolności  do  czynności prawnych  jest  posiadanie  pisemnych zgód obojga  przedstawicieli  ustawowych na udział w konkursie oraz podpisanie  zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgody stanowią części Załącznika nr 1 oraz 2  do Regulaminu).  Osoba  biorąca  udział  w  Konkursie,  spełniająca  wymagania  i  postanowienia  Regulaminu zwana  jest  dalej  „Uczestnikiem”.  Opiekunowie prawni Uczestnika  Konkursu  zobowiązani są  posiadać  wypełniony  (wszystkie obligatoryjne pola są wymagane) czytelnie Załącznik  nr 1 , oraz 2 do niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega  sobie  prawo  do  weryfikacji wypełnionych przez  Opiekunów prawnych Uczestnika załączników do  Regulaminu.

2.2. W Konkursie udział weźmie tylko i wyłącznie pełne zgłoszenie, składające się z dołączonego zdjęcia zbudowanego z wyłącznie z klocków COBI pojazdu, czytelnego skanu lub zdjęcia dowodu zakupu oraz podpisanych Załączników nr 1 oraz 2 niniejszego Regulaminu wypełnionych czytelnie, wielkimi literami.

2.3. Podanie fałszywych danych skutkuje wykluczeniem zgłoszenia z Konkursu.

2.4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich rodzin i osoby im najbliższe.  Przez  członków  rodziny  rozumie  się:  wstępnych,  zstępnych,  rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

 

3. Zasady Konkursu

3.1. Organizator przyzna nagrody, o których mowa poniżej, na warunkach określonych w Regulaminie. Wyszczególnienie nagród zawarte jest w punkcie 4.

3.2. Aby wziąć udział w Konkursie Opiekunowie prawni Uczestnika powinni:

3.2.1. W  okresie  od  dnia roku 15.11.2016 roku  do  dnia 05.01.2017 zakupić w dowolnym  sklepie sieci  handlowej E.Leclerc dowolny zestaw klocków COBI - odebrać i zachować paragon fiskalny lub Fakturę Vat, które potwierdzają ten zakup.

3.2.2. Zrobić zdjęcie wymyślonego przez Uczestnika i zbudowanego przez niego, wyłącznie z klocków Cobi, dowolnego pojazdu.

3.2.3. Przesłać pełne zgłoszenie złożone ze: zdjęcia zbudowanego pojazdu z klocków COBI, czytelnego scanu lub zdjęcia dowodu zakupu  oraz wypełnionych czytelnie wielkimi literami i podpisanych Załączników nr 1 oraz 2 niniejszego Regulaminu. Pełne zgłoszenie należy wysłać pocztą  elektroniczną  na  adres: z tytułem wiadomości: konkurs Leclerc.

3.2.4. Opiekunom prawnym Uczestnika i Uczestnikowi  przysługuje  prawo  do  przesłania  1 pracy za  każdy  udokumentowany  zakup produktu, o którym mowa jest w pkt 3.2.1 niniejszego Regulaminu.

3.2.5. Pracę należy przesłać do dnia 05.01.2017 roku do godz. 23.59 (decyduje data wejścia do skrzynki e-mail) na adres: , temat maila: konkurs E.Leclerc

3.4. Wyboru zwycięskich zgłoszeń, dokona Jury Konkursu, które powołuje Organizator. Decyzja Jury konkursu jest ostateczna.

3.4.1. Jury Konkursu wyłoni laureatów nagród o których mowa w punkcie 4.

3.4.2. Kryterium wyboru zwycięskich pojazdów z klocków Cobi to: oryginalność pomysłu, pomysłowość, oraz walory estetyczne w odniesieniu do wieku autora. Pojazd musi zostać zbudowany wyłącznie z klocków Cobi. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do weryfikacji, czy pojazd został zbudowany z klocków Cobi. W tym celu Organizator może poprosić o przesłanie modelu pojazdu na koszt Organizatora. Model pojazdu po weryfikacji zostanie odesłany do Uczestnika, na koszt Organizatora.

3.4.3. Każdy laureat otrzyma nagrodę, pod warunkiem, że spełni wymagania określone  niniejszym Regulaminem.  Jeden laureat może otrzymać tylko jedną nagrodę.

3.4.4. Uczestnik może być zwycięzcą Konkursu tylko raz, niezależnie od liczby nadesłanych prac.

 

4. Nagrody

4.1. Nagrodami w Konkursie są:

Nagroda główna: voucher podróżny o wartości rynkowej brutto - 10000 PLN – 1szt – szczegółowe informacje zawiera załącznik nr 3.

Nagroda II stopnia: zestawy klocków COBI – 10 szt w tym:

·  Klocki Cobi Action Town (1474) Wóz strażacki – 2 szt o wartości rynkowej 99,99 brutto/szt

·  Klocki Cobi Action Town (1872) Zawody – 2 szt o wartości rynkowej 79,90 brutto/szt

·  Klocki Cobi Small Army World of Tanks (3013) – 2 szt o wartości rynkowej 99,99 brutto/szt

·  Klocki Cobi Small Army (5512)Spitfire – 4 szt o wartości rynkowej 89,99 brutto/szt

Nagroda III stopnia: książeczki aktywizujące Zabawa z Cobi - 89 szt

·  Książeczka aktywizująca Zabawa z Cobi (6267) – 40 szt o wartości rynkowej 5,99 brutto/szt

·  Książeczka aktywizująca Zabawa z Cobi (6276) – 49 szt o wartości rynkowej 9,99 brutto/szt

4.2. Do Nagrody głównej zostanie dodana nagroda pieniężna stanowiąca 11,11% wartości tejże nagrody na poczet 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. z 2012 r., poz. 361).  Przed wydaniem nagród Organizator, jako płatnik potrąci część pieniężną od nagrody o wartości powyżej 760 zł i odprowadzi ją do stosownego urzędu skarbowego na poczet 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art.30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj z 2012 r poz 361). Nagrody o wartości poniżej 760 zł – przekazywane na rzecz osób fizycznych -w oparciu o art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. z 2012 r., poz. 361) podlegają zwolnieniu z opodatkowania.

4.3. Organizator  zawiadomi  opiekunów prawnych Uczestnika, którzy zwyciężyli w konkursie o  wygranej  najpóźniej do dnia 20.01.2017 roku. Zawiadomienie  ze  strony  Organizatora  nastąpi  drogą  telefoniczną lub  listem elektronicznym.

4.4. Nagrody zostaną wysłane lub wydane Laureatom do dnia 17.03.2017 roku przez Organizatora, po wcześniejszym uzgodnieniu ze zwycięzcą formy przekazania.

4.5. Nagrody nieodebrane po dniu 30.06.2017 roku przepadają na rzecz Organizatora.

4.6. Laureatom (Uczestnikom i ich opiekunom prawnym) nie przysługuje prawo żądania  wymiany  nagród na inne nagrody rzeczowe lub pieniężne. Laureaci Konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie.

4.7. W przypadku, jeśli laureatem konkursu okaże się osoba niespełniająca warunków wskazanych w punkcie 2 niniejszego Regulaminu, traci ona prawo do nagrody, a gdy ten fakt zostanie ujawniony po przekazaniu nagrody, osoba będzie zobowiązana do zwrotu nagrody. W tej sytuacji Organizator nie jest zobowiązany do przekazania tejże nagrody innemu Uczestnikowi.

 

5. Reklamacje

Opiekunom prawnym Uczestnika  przysługuje  prawo  wnoszenia  reklamacji do  dnia 03.02.2017 roku dotyczących  zasad przeprowadzenia  Konkursu  z  podaniem  w  szczególności  swojego  imienia  i  nazwiska,  adresu,  zakresu żądania oraz rodzaju naruszenia regulaminu Konkursu. Reklamacja musi zostać wysłana listem poleconym na adres Cobi SA, ul. Jaskrów 11, 04-709 Warszawa. Organizator rozpatruje  reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

6. Prawa autorskie, prawo korzystania

6.1. Opiekuni prawni Uczestnika oświadczają, że Uczestnik jest wyłącznym autorem nadesłanej pracy – pojazdu wykonanego z klocków Cobi i z tego tytułu przysługuje im do nich pełnia praw autorskich osobistych i majątkowych. Opiekuni prawni Uczestnika oświadczają, że ponoszą wszelką odpowiedzialność za to, że korzystanie przez Organizatora z pracy (pojazdu wykonanego z klocków Cobi) nie będzie naruszało jakichkolwiek praw, a w szczególności praw autorskich osób trzecich.

6.2. W  razie  przyznania  nagrody  Opiekunowie prawni Uczestnika  przenoszą  na  Organizatora  autorskie  prawa  majątkowe  do nagrodzonej pracy bez ograniczeń terytorialnych i czasowych bez odrębnego wynagrodzenia na wszystkich polach  eksploatacji  wymienionych  w  art.  50  ustawy  o  prawie  autorskim  i  prawach  pokrewnych,  w szczególności na następujących polach eksploatacji:

6.2.1 utrwalenie   i   zwielokrotnienie - wytworzenie  dowolną  techniką  jego  egzemplarzy  w  tym  w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową,

6.2.2 wprowadzenie  do  obrotu,  najem,  użyczenie,  publiczne  rozpowszechnianie  oryginału  lub egzemplarzy, na których go utrwalono, poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie  oraz  nadawanie  i  reemitowanie,  a  także  publiczne  udostępnianie  pracy  w  taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

6.2.3.wykorzystanie całości lub pojedynczych elementów w celu wprowadzenia pracy do  obrotu,  w sposób określony w punkcie 6.2.2,

6.2.4 wykorzystanie całości lub części w celu stworzenia dowolnych materiałów reklamowych  (reklamy prasowe, ulotki, plakaty o dowolnych rozmiarach, materiały okolicznościowe) oraz korzystania z nich, a w szczególności wprowadzania do obrotu, w sposób określony w punkcie 6.2.2,

6.2.5 rozpowszechnianie i udostępnianie w sieci Internet poprzez wprowadzenie do pamięci komputera bez względu na ilość nagrań, emisji, wytworzonych egzemplarzy.

6.3. Opiekunowie prawni Uczestnika zezwalają na wykonanie przez Organizatora praw zależnych do nagrodzonej pracy w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności do rozporządzania i korzystania z opracowania, przeróbki i adaptacji nagrodzonej pracy na takich samych polach eksploatacji, jak powyżej.

6.4. Organizator nabywa prawo własności nadesłanego zgłoszenia – pracy – zbudowanego pojazdu z klocków Cobi. Opiekunowie prawni Uczestnika wyrażają zgodę na kopiowanie, modyfikowanie przesłanych prac.

6.5. Przeniesienie praw autorskich następuje przez podpisanie załącznika nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

7. Przetwarzanie danych osobowych

7.1. Opiekunowie  prawni Uczestnika,  składając  oświadczenie w  postaci Załącznika nr 2 do Regulaminu, wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora następujących danych  osobowych:

· imienia i nazwiska Uczestnika

· imienia i nazwiska rodziców / prawnych opiekunów Uczestnika

· numeru ewidencyjnego PESEL Uczestnika i prawnych opiekunów Uczestnika

· adresu zamieszkania, adresu zameldowania

· adresu e - mail,

· numeru telefonu kontaktowego

7.2 Dane   osobowe  uzyskane w  związku  z  organizacją  Konkursu przetwarzane  są wyłącznie w  celu prawidłowego przeprowadzenia  Konkursu, wyłonienia  zwycięzcy, wysłania  nagród i  przeprowadzenia ewentualnego postępowania reklamacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie  danych  osobowych  (Dz.U.  1997  nr  133  poz.  883) oraz  rozliczeń  z  urzędami  skarbowymi.

7.3 Opiekunowie prawni Uczestnika mają prawo wglądu do swoich i Uczestnika danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie, w tym otrzymania nagrody. Administratorem danych osobowych uczestników jest Organizator Konkursu.

7.4 Organizator  oświadcza,  że  w  zakresie  struktury organizacyjnej,  systemu  informatycznego  służącego  do przetwarzania danych osobowych oraz zabezpieczeń działa zgodnie z wymogami określonymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883). Dane osobowe uczestników konkursu, którzy nie zostali laureatami zostaną niezwłocznie i trwale usunięte ze wszystkich nośników oraz zbiorów danych osobowych Organizatora po zakończeniu konkursu.

7.5 Dane osobowe laureatów konkursu zostaną niezwłocznie i trwale usunięte ze wszystkich nośników oraz zbiorów danych osobowych Organizatora po upływie okresu możliwej kontroli skarbowej zgodnie z ustawą o rachunkowości.

 

 

 

Załącznik nr 1
ZGODA OPIEKUNÓW USTAWOWYCH UCZESTNIKA KONKURSU - AUTORA PRACY NA PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH NAGRODZONEJ PRACY
Należy wypełnić czytelnie przez opiekunów ustawowych autora pracy
Dane pierwszego opiekuna ustawowego autora pracy:
Imię i Nazwisko…………………………………………………………….
Adres zameldowania ………………………………………………………………………………………………………………
Adres do korespondencji (jeśli inny niż zameldowania)…………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Telefon i e-mail ………………………………………………………………………………………………………………………..
Dane drugiego opiekuna ustawowego autora pracy:
Imię i Nazwisko…………………………………………………………….
Adres zameldowania ………………………………………………………………………………………………………………
Adres do korespondencji (jeśli inny niż zameldowania)…………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Telefon i e-mail ………………………………………………………………………………………………………………………..
Ja, niżej podpisany/podpisana (wpisać Imię i Nazwisko opiekuna/opiekunów (jeśli dwóch) prawnych)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Oświadczam, że:
(wpisać imię, nazwisko, wiek uczestnika konkursu)……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
1. Jest wyłącznym autorem pracy konkursowej zgłoszonej na konkurs “Wymyśl i zbuduj pojazd z klocków COBI” i przysługują mu/jej prawa autorskie osobiste i majątkowe do zgłoszonej do konkursu pracy.
2. Praca została wykonana wyłącznie z klocków Cobi.
3. Nagrodzona praca jest oryginalna i nie narusza ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
4. Ponoszę wszelką odpowiedzialność za to, że korzystanie przez Organizatora z pracy (pojazdu wykonanego wyłącznie z klocków Cobi) nie narusza jakichkolwiek praw, a w szczególności praw autorskich osób trzecich.
5. Przenoszę  na  Organizatora  autorskie  prawa  majątkowe  do nagrodzonej pracy bez ograniczeń terytorialnych i czasowych bez odrębnego wynagrodzenia na wszystkich polach  eksploatacji  wymienionych  w  art.  50  ustawy  o  prawie  autorskim  i  prawach  pokrewnych,  w szczególności na następujących polach eksploatacji:
5.1 utrwalenie   i   zwielokrotnienie - wytworzenie  dowolną  techniką  jego  egzemplarzy  w  tym  w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową,
5.2 wprowadzenie  do  obrotu,  najem,  użyczenie,  publiczne  rozpowszechnianie  oryginału  lub egzemplarzy, na których go utrwalono, poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie  oraz  nadawanie  i  reemitowanie,  a  także  publiczne  udostępnianie  pracy  w  taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
5.3.wykorzystanie całości lub pojedynczych elementów w celu wprowadzenia pracy do  obrotu,  w sposób określony w punkcie 5.2,
5.4 wykorzystanie całości lub części w celu stworzenia dowolnych materiałów reklamowych  (reklamy prasowe, ulotki, plakaty o dowolnych rozmiarach, materiały okolicznościowe) oraz korzystania z nich, a w szczególności wprowadzania do obrotu, w sposób określony w punkcie 5.2,
5.5 rozpowszechnianie i udostępnianie w sieci Internet poprzez wprowadzenie do pamięci komputera bez względu na ilość nagrań, emisji, wytworzonych egzemplarzy.
6. Zezwalam na wykonanie przez Organizatora praw zależnych do nagrodzonej pracy w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności do rozporządzania i korzystania z opracowania, przeróbki i adaptacji nagrodzonej pracy na takich samych polach eksploatacji, jak powyżej.
7. Zezwalam, że Organizator nabywa prawo własności nadesłanego zgłoszenia – pracy – zbudowanego pojazdu z klocków Cobi. Wyrażam zgodę na kopiowanie, modyfikowanie przesłanych prac.
8. Przeniesienie praw autorskich do nagrodzonej pracy następuje w zamian za przyznaną nagrodę.
9. W przypadku wygrania nagrody głównej zobowiązuję się podać  Organizatorowi  dane osobowe wymagane w celu spełnienia obowiązku podatkowego, zgodnie z pkt. 4.2 Regulaminu konkursu.
10. Wskazuję miejsce przesłania ewentualnej nagrody:
Imię i nazwisko………………………………………………………………………………………………………………………………
Pełny adres……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Telefon kontaktowy i email………………………………………………………………………………………………………………….
Data………………………………………………………………………….
Czytelny podpis pierwszego opiekuna ustawowego autora pracy …………………………………………..
Czytelny podpis drugiego opiekuna ustawowego autora pracy ………………………………………………

 

 


Załącznik nr 2
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM W KONKURSIE
“Wymyśl i zbuduj pojazd z klocków COBI”
Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora przekazanych  w załączniku 1 danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu kreatywnego “Wymyśl i zbuduj pojazd z klocków COBI”.
1. Organizator, którego dane podane są na wstępie, oświadcza, że na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.  1997  nr  133  poz.  883 z późn. zm.) jest administratorem podanych przez Uczestnika danych osobowych.
2. Opiekun/Opiekunowie prawni Uczestnika konkursu poda prawdziwe dane osobowe w formularzu zgłoszeniowym.
3. Przekazane dane będą chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.  1997  nr  133  poz.  883, z późn. zm.).
4. Przetwarzanie danych, w tym ich zbieranie, przechowywanie jest dokonywane w celach związanych z realizacją Konkursu, przez COBI SA, ul. Jaskrów 11, 04-709 Warszawa, na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. Uczestnik konkursu ma prawo kontroli przetwarzania danych osobowych, w tym prawo do wglądu, ich poprawiania, usunięcia, a ponadto zgoda na ich przetwarzanie może zostać odwołana w każdym czasie. Przetwarzanie danych Uczestnika nastąpi wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody na ich przetwarzanie, poprzez podpisanie niniejszego załącznika.
5. Organizator informuje, że dane, o których mowa w ust. 1, dotyczące osób do 18 roku życia muszą być przekazane wyłącznie przez rodziców lub opiekunów prawnych Uczestnika.
6.Organizator informuje, że na podstawie art. 7 pkt. 5, art. 24 i art. 32 cyt. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. przysługuje Uczestnikowi prawo kontroli przetwarzania swoich danych osobowych, w tym prawo do wglądu, ich poprawiania, usunięcia, a ponadto zgoda na ich przetwarzania może zostać odwołana w każdym czasie.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w konkursie.
Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji konkursu “Wymyśl i zbuduj pojazd z klocków COBI” przez COBI SA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jaskrów 11.  Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania. Akceptuję regulamin konkursu “Wymyśl i zbuduj pojazd z klocków COBI”.

Data………………………………………………………………………….
Czytelny podpis pierwszego opiekuna ustawowego autora pracy …………………………………………..
Czytelny podpis drugiego opiekuna ustawowego autora pracy ……………………………………………….
 

 

 

Załącznik nr 3

1. Voucher podróżny jest wystawiony przez firmę Travel Consulting - Biuro Podróży, ul. Zwycięzców 42 / U9, 03-938 Warszawa, telefon:22 672 56 58, telefax: 22 672 56 60 email: , godziny pracy: pn-pt:10:00 - 19:00, sobota: 11:00 - 14:00, zwana dalej Travel Consulting.

2. Pełną odpowiedzialność za realizację vouchera podróżnego ponosi  Travel Consulting.

3. Voucher podróżny może być zrealizowany wyłącznie w firmie Travel Consulting.

4. Opiekunowie prawni Uczestnika konkursu – Laureata nagrody głównej mogą zgłosić się do Travel Consulting osobiście lub telefonicznie/internetowo.

5. Travel Consulting reprezentuje największych touroperatorów w Polsce - Itaka, Rainbow, Grecos, Neckermann, Wezyr, Net Holiday. Voucher podróżny może być użyty jako płatność (całkowita lub częściowa) za wszystkie wyjazdy z oferty Travel Consulting.

6. Voucher podróżny jest ważny rok czasu od daty jego przesłania do Laureata konkursu.

7. Voucher podróżny zawierać będzie imię i nazwisko Uczestnika konkursu – Laureata nagrody głównej.

8. Prawo do Vouchera podróżnego  nie może zostać przeniesione na osoby trzecie.

9. Voucher podróżny nie może być wymieniony na nagród na inne nagrody rzeczowe lub pieniężne.

10. W przypadku zakupu wyjazdu o łącznej wartości niższej od wartości na jaką opiewa voucher podróżny, nie zwraca się różnicy ceny.

11. W przypadku zakupu wyjazdu o łącznej wartości wyższej od wartości, na jaką opiewa voucher podróżny, można dokonać dopłaty w formie gotówkowej lub pieniężnej.

12. Voucher podróżny nie jest papierem wartościowym.

13. W celu realizacji Vouchera musi zostać on odesłany/przekazany do Travel Consulting, na jej życzenie, na koszt Opiekunów prawnych Uczestnika konkursu – Laureata nagrody głównej.

 

 

 

Pliki do pobrania

Subskrypcja
Produkt został dodany do koszyka.
Przejdź do koszyka
Produkt został dodany do koszyka.
Przejdź do koszyka

Produkt został dodany do schowka.