Cobi.pl O firmie Projekty współf. przez UE Działanie 8.2 – Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Działanie 8.2 – Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

11-08-2009

Działanie 8.2 – Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B      Działanie 8.2 – Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B    

 

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Inwestujemy w Waszą przyszłość
 
Warszawa, 11 sierpnia 2009 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu pt. „Wdrożenie platformy elektronicznego biznesu B2B w celu automatyzacji procesów handlowych między COBI i jej partnerami” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, COBI S.A. zaprasza Oferentów do udziału w postępowaniu ofertowym w trybie zapytania o cenę. Niniejsze zapytanie ma na celu zapoznanie się z ofertą środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych na podstawie której wyłonimy firmy mogące zostać dostawcą środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o specyfikacji zgodnej z poniższym zapytaniem.

1. Wymagania ogólne
Spółka zaprasza oferentów do składania oferty zgodnie z przedmiotem niniejszego zapytania
ofertowego i wymaganiami przedstawionymi poniżej.
1.1 Język oferty:
Językiem oferty będzie język polski
1.2 Osoby do kontaktu:
Kierownik Działu Infrastruktury Informatycznej – tel. 226153308 w.229

2. Przedmiot zapytania
Przedmiotem zapytania są:

Kompletny serwer do obsługi baz danych (np. Oracle) wraz z systemem operacyjnym.
Zasilacz UPS wystarczający do ciągłej i bezpiecznej pracy tego serwera


3. Treść składanych ofert oraz wymagane dokumenty
3.1 Oferent składający ofertę musi zapewnić, że dokładna identyfikacja firmy określenie „oferta” oraz podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta w zakresie niniejszego postępowania ofertowego znajdą się na przekazanych dokumentach. Dokumenty składane w formie papierowej muszą posiadać parafkę przedstawiciela oferenta oraz nazwę/logo oferenta na każdej stronie oryginału oferty.


3.2 Oferta winna zawierać informację o terminie realizacji zamówienia, od momentu złożenia
pisemnego zamówienia na dostawę Przedmiotowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

3.3 Oferta musi zawierać jednoznacznie określony czas trwania gwarancji oraz jej zakres.

4. Sposób złożenia oferty

4.1 Wszystkie dokumenty składane przez oferenta powinny być dostarczone w formie pisemnej (wersja papierowa) lub w formie elektronicznej (e-mail na wskazany w zapytaniu ofertowym adres)
4.2 Dodatkowe pytania
W trakcie przygotowywania ofert, oferent ma prawo zgłaszać pytania dodatkowe dotyczące niniejszego zapytania ofertowego. Pytania muszą być kierowane w formie pisemnej, (dopuszcza się zapytania składane drogą e-mail) do osoby w skazanej w punkcie 1.2. Odpowiedzi na składane pytania udzielane będą niezwłocznie.

5. Wybór dostawcy
Wyboru dostawcy dokonuje powołany w tym celu zespół oceniający. Wybór zostanie dokonany wyłącznie na podstawie oceny złożonych ofert w oparciu o ustalone kryteria. Za najlepszą zostanie uznana oferta, której ocena przedstawi najkorzystniejszy bilans kryteriów zdefiniowanych w niniejszym zapytaniu ofertowym. Spółka powiadomi niezwłocznie oferentów o wyniku postępowania ofertowego.

6. Akceptacja lub odrzucenie oferty
COBI S.A. zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszego postępowania bez podania przyczyny. Z tego tytułu oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec COBI S.A. Spółka zastrzega sobie prawo do odrzucenia bez rozpatrzenia ofert złożonych po terminie złożenia.
6.1 Prawo właściwe
Niniejsze zaproszenie do składania ofert oraz postępowanie ofertowe poddane są prawu polskiemu.

7. Zastrzeżenia
COBI S.A. zastrzega sobie prawo do dowolnego wyboru podmiotu/podmiotów, z którymi będą prowadzone negocjacje w odniesieniu do części lub całości zakresu złożonych odpowiedzi oraz do zawarcia umowy z więcej niż jednym Dostawcą wyłonionym w drodze negocjacji, przy czym zakres umowy może obejmować całość lub część zakresu złożonej oferty/odpowiedzi na zapytanie.
COBI S.A. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia procesu wyboru Dostawcy i odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyn . Podmiotowi do którego skierowano zapytanie nie przysługują żadne roszczenia wobec COBI S.A. w tym w szczególności z tytułu wybrania innej oferty, odwołania lub zamknięcia procesu bez dokonania wyboru dostawcy. Niniejsze zapytanie stanowi zaproszenie do negocjacji w rozumieniu art. 72 k.c., a tym samym nie mają zastosowania przepisy dotyczące oferty w rozumieniu art. 66 i n. k. c.


8. Poufność
Oferent zobowiązuje się do traktowania wszelkich informacji wynikających z niniejszego zapytania ofertowego jako poufne. Informacje dotyczące faktu zaproszenia oferenta do udziału w niniejszym postępowaniu ofertowym, faktu złożenia oferty, prowadzenia negocjacji handlowych oraz zawartych umów mogą być udzielane prze oferenta jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody Spółki na przekazywanie osobom trzecim lub publikacje takich informacji.

9. Warunki handlowe
Oferent powinien określić cenę netto/brutto zgodnie z kryteriami niniejszego zapytania ofertowego za oferowane środki trwałe i wartości niematerialne i prawne.

10. Miejsce dostarczenia oferty
Szczegółową ofertę cenową, należy dostarczyć do Siedziby COBI S.A. przy ul. Patriotów 193/195, 04-858 Warszawa lub pocztą elektroniczną.

11. Kryteria wyboru ofert:

Cena – 50%
Funkcje zaimplementowane w funkcjonalność produktu – 30%
Obsługa gwarancyjna – 20% (liczba miesięcy)
 ,,Fundusze   Europejskie - dla   rozwoju   innowacyjnej gospodarki"
,,Inwestujemy w waszą przyszłość".

Subskrypcja
Produkt został dodany do koszyka.
Przejdź do koszyka
Produkt został dodany do koszyka.
Przejdź do koszyka

Produkt został dodany do schowka.