Regulamin sklepu internetowego Cobi.eu

Regulamin sklepu internetowego Cobi.eu

Określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze informacje o sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta.

SPIS TREŚCI
§   1 Definicje
§   2 Kontakt ze Sprzedawcą
§   3 Wymogi techniczne
§   4 Zakupy w Sklepie
§   5 Płatności
§   6 Realizacja zamówienia
§   7 Prawo odstąpienia od umowy
§   8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
§   9 Reklamacje
§ 10 Dane osobowe
§ 11 Zasady komentowania
§ 12 Zastrzeżenia
Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy

§ 1 DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.
Klient - osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych albo osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prawidłowo reprezentowana przez właściwą osobę fizyczną, która zaakceptuje Regulamin Sprzedaży.
Konsument – Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, klient, który jest osobą fizyczną zawierającą ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; Przedsiębiorca na prawach Konsumenta – Klient, który jest osobą fizyczną zawierającą Umowę Sprzedaży  bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Kupujący - każdy podmiot kupujący w Sklepie.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Sklep - sklep internetowy Cobi - sklep z klockami konstrukcyjnymi i zabawkami prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://cobi.eu.
Sprzedawca - COBI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą pod adresem ul. Jaskrów 11, 04-709 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0000025310, nr NIP 9521783570, nr REGON 013276278, kapitał zakładowy 8250000,00 zł.

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

1. Adres pocztowy: COBI SA, Magazyn detaliczny, ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec
2. Adres e-mail: kontakt@cobi.eu
3. Telefon: 225065771

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
Urządzenie z dostępem do Internetu
Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies
2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

§ 4 ZAKUPY W SKLEPIE

1. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar, w tym zawierają podatek VAT.
2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz koszty dostawy towaru.
3. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.
4. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, dokonuje wyboru, czy chce otrzymać fakturę VAT, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.

5. Jeżeli kupujący, będący podatnikiem podatku od wartości dodanej wyrazi chęć otrzymania faktury VAT, musi podać numer NIP przy składaniu zamówienia. W przeciwnym przypadku kupujący otrzyma paragon bez numeru NIP, do którego nie będzie można wystawić faktury VAT.
6. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
7. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
8. Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.
9. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.

§ 5 PŁATNOŚCI

1. Za złożone zamówienie można zapłacić:
   a. Zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
   b. Za pomocą karty płatniczej:
Visa
Visa Electron
MasterCard
MasterCard Electronic
Maestro
   c. Za pośrednictwem platformy płatniczej Przelewy24 (P24).
   d. Za pobraniem, tj. w momencie dostarczenia towaru do Kupującego.
2. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 5 dni roboczych od złożenia zamówienia.
3. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
2. Termin realizacji zamówienia wynosi 1 dzień roboczy.
3. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
4. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.
5. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:
   a. Za pośrednictwem firmy kurierskiej
   b. Za pośrednictwem Poczty Polskiej

§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
   a. W którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
   b. W którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub, w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY
6. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
9. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: COBI SA, Magazyn detaliczny, ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
10. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
11. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
12. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.
13. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego.

§ 8 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
   a. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
   b. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
   c. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
   d. W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
   e. W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
   f. O dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
   g. W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
   h. O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.

§ 9 REKLAMACJE

1. W przypadku wystąpienia wady towaru kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym lub w ustawie o prawach konsumenta rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym lub w ustawie o prawach konsumenta:
   a. Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny.
   b. Przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
   c. Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad.
   d. Żądać usunięcia wady.
3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.
4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, sprzedawca odbiera od konsumenta towar na swój koszt..
5. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.
6. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.
7. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
8. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
   a. Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
   b. Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
   c. Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.
   d. Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 10 DANE OSOBOWE

  1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
    2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, na zasadach określonych zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.
    3. Podanie przez Kupującego swoich danych osobowych podczas dokonywania zakupów w Sklepie następuje tylko na podstawie jego dobrowolnej zgody, niezbędnej do realizacji zamówienia.
    4. Kupujący ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych, a także żądania poprawienia ich.
    5. Podane przez Kupującego podczas składania i celu realizacji zamówienia dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę tylko w celach, o których mowa w niniejszym paragrafie.

§ 11 ZASADY KOMENTOWANIA

1. Opinie pochodzą od zalogowanych i niezalogowanych klientów, ale nie weryfikujemy, czy kupili dany produkt, ponieważ może on (produkt) pochodzić nie tylko z naszego sklepu internetowego, lecz także z innych sklepów www i tradycyjnych. Wszystkie opinie są moderowane. Wyświetlamy zarówno pozytywne, jak i negatywne opinie;
2. Akceptowane są wyłącznie komentarze dotyczące cech danego produktu - ocena zarówno zalet jak i wad;
3. Preferujemy komentarze zwięzłe, czytelne, nie przekraczające 500 znaków;
4. Staramy się pisać poprawną polszczyzną, więc komentarzy z błędami, nie akceptujemy;
5. Nie akceptujemy komentarzy wskazujących na to, że ich autor w żaden sposób nie zetknął się z produktem;
6. Nie akceptujemy komentarzy dotyczących doświadczeń osób trzecich;
7. Nie akceptujemy wpisów oceniających jedynie walory cenowe danego produktu. Cena produktu jest czynnikiem zmiennym i w przyszłości komentarz taki może wprowadzać czytających w błąd;
8. Nie akceptujemy komentarzy zawierających w treści adresy e-mail, adresy do stron www, numery komunikatorów i telefonów, dane osobowe, itp.;
9. Nie akceptujemy wpisów komentujących inny komentarz;
10. Nie są akceptowane komentarze zawierające wulgaryzmy itp.;
11. Komentarze dotyczące błędów w specyfikacji lub w opisach produktów, prosimy kierować bezpośrednio na adres e-mail obsługi technicznej sklepu (formularz kontaktowy);
12. Podobnymi zasadami kierujemy się przy zatwierdzaniu komentarzy dotyczących nie tylko produktów, ale również tych, które mogą się pojawić w innych częściach serwisu, np. na naszym blogu;

§ 12 ZASTRZEŻENIA

1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym nie będącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
5. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać:
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
COBI SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Wojska Polskiego 3, Magazyn detaliczny, 39-300 Mielec
adres e-mail: kontakt@cobi.eu
- Ja ......................................................................... niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) ..........................................................................................................................
- Imię i nazwisko Konsumenta ..................................................................................................................................
- Adres Konsumenta .................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
.............................................................................................
Podpis Konsumenta
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Data ............................................
(*) Niepotrzebne skreślić

 

Formularz odstąpienia od umowy w formacie PDF.