Totalnie Odlotowa Nauka - Odlotowa Nauka TOY-09600 - page 1

OSTRZEŻENIE!
Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 7 lat. Do użytku tylko dla dzieci w wieku powyżej 7 roku
życia. Używaćwyłączniepod ścisłymnadzoremosobydorosłej, którapowinnauważnieprzeczytać instrukcjedo tego zestawu. Zawiera
substancje chemiczne sklasyfikowane jako zagrożenie bezpieczeństwa. Przed użyciem przeczytać instrukcje, zastosować się do niej i
zachowaćw celu informacyjnym. Niewolno dopuścić do kontaktu chemikaliów z częściami ciała, aw szczególności z oczami i ustami.
Obecnośćmałych dzieci i zwierząt w pobliżumiejsca przeprowadzania eksperymentu jest zabroniona. Przechowywać zestaw chemic-
zny z dalaoddzieci wwiekuponiżej 7 lat. Barwnikmoże zostawiać plamy, wiec należy zawszenosić stareubrania i przykrywać obszar
pracy gazetami. Ostrzeżenie! Nie nadaje się dla dzieci wwieku poniżej 3 lat. Zawieramałe elementy, któremogą zostać połknięte lub
wchłonięte. Zalecamy zachowanie opakowania i instrukcji w celu informacyjnym. Przed podaniem dziecku zabawki należy usunąć
opakowania i wszelkie elementymocujące.Wymagany nadzór osoby dorosłej podczas zabawy. Kolory oraz zawartość zestawumogą
w różnić się od przedstawionych na ilustracji. Ostrzeżenie! Dzieci poniżej ósmego roku życiamogą się zakrztusić lub udusić nienad-
muchanymi lub zepsutymi balonami.Wymagany nadzór osoby dorosłej. Trzymać nienadmuchane balony z daleka od dzieci.Wyrzucić
zepsute balony. Balonwykonany z naturalnego lateksu.
UPOZORNĚNÍ!
Nevhodné pro děti do 7 let. Určeno dětem od 7 let. Používejte pouze pod přísným dohledem dospělé
osoby, která si pozorně přečetla návod na použití této experimentální sady. Sada obsahuje některé chemické látky, které jsou klasi-
fikovány jako bezpečnostní riziko. Před použitím si přečtěte návod, držte se ho a uschovejte ho pro budoucí použití. Zabraňte styku
chemikálií s jakoukoliv částí těla, zejména ústy a očima. Držte malé děti a zvířata v dostatečné vzdálenosti od experimentů. Uložte
chemický set mimo dosahmalých dětí. Upozornění! Nevhodné pro děti do 3 let. Riziko vdechnutí nebo spolknutí malých částí. Prosím,
uchovejte obal a návod, obsahují důležité informace. Prášková barva, která je součástí balení, může zanechat skvrny. Chraňte své
oblečení a zakryjte pracovní plochu novinami. Uschovejte pro informaci. Odstraňte všechen obalovýmateriál předtím, než dáte hračku
dětem. Doporučujemedohleddospěléosoby. Výrobek semůže lišit od vyobrazení. UPOZORNĚNÍ! Děti do8 let semohouudusit nena-
fouknutými neboprasklými balónky.Doporučujemedohleddospěléosoby.Uchovávejtenenafouknutébalónkymimodosahdětí.Prasklé
balónky ihned zlikvidujte. Balónky jsou vyrobeny z přírodního latexu.
UPOZORNENIE!
Nevhodné pre deti do 7 rokov. Určené deťom od 7 rokov. Používajte iba pod prísnym dohľadom
dospelej osoby, ktorá si pozorne prečítala návod na použitie tejto experimentálnej sady. Sada obsahuje niektoré chemické látky, ktoré
súklasifikovanéako bezpečnostné riziko. Predpoužitímsi prečítajtenávod, držtesahoauschovajtehoprebudúcepoužitie. Zabráňte
stykuchemikálií sakoukoľvekčasťou tela, hlavneústami aočami.Držtemalédeti azvieratávdostatočnej vzdialenosti odexperimentov.
Uložte chemický setmimodosahmalýchdetí. Upozornenie! Nevhodnépredeti do3 rokov. Riziko vdýchnutiaaleboprehltnutiamalých
častí. Prosím, uchovajteobal anávod, obsahujúdôležité informácie. Prášková farba, ktorá je súčasťoubalenie,môže zanechať škvrny.
Chráňte svoje oblečenie a zakryte pracovnú plochu novinami. Uschovajte pre informáciu. Odstráňte všetok obalovýmateriál pred tým,
ako dáte hračku deťom. Doporučujeme dohľad dospelej osoby. Výrobok samôže líšiť od vyobrazení. UPOZORNENIE! Deti do 8 rokov
samôžu udusiť nenafouknutými alebo prasknutými balóniky. Odporúčame dohľad dospelej osoby. Uchovávajte nenafouknuté balóniky
mimo dosahu detí. Prasknuté balóniky ihneď zlikvidujte. Balóniky sú vyrobené z prírodného latexu.
FIGYELMEZTETÉS!
Nem alkalmas 7 évesnél kisebb gyermekek számára. Kizárólag 7 évesnél idősebb gyer-
mekek részére. Csak szigorú felügyelet mellett használható olyan felnőttel, aki tanumányozta a készletben leírt szükséges óvintézke-
déseket. Veszélyes besorolású kémiai anyagokat tartalmaz. Használat előtt olvassa el és tartsa be az útmutatásokat, és őrizzemeg a
leírást. Ne engedje, hogy a kémiai anyagok a test bármely részéhez hozzáérjenek, különösképp a száj és a szemek környékét óvja. A
kísérlet területétől tartsa távol akisgyermekeket ésazállatokat.Akészlet kisgyermekektől távol tartandó.Akészletben találhatópor szin-
ezék foltot ejthet, ezért régi ruhákat viselj, amunkafelületet pedig takard le újságpapírral. Adobozt és az útmutatókat őrizdmeg, hogy
később isel tuddolvasni. Távolítsael a csomagolást,mielőtt a játékot gyermek kezébeadná!A játék felnőtt felügyeletemellett használ-
ható.Adobozban lévő játékkülsejeeltérhet acsomagoláson látható illusztrációktól. FIGYELMEZTETÉS! Nemalkalmas36hónaposnál
fiatalabbgyermekek részéreakisalkatrészekmiatt. Fulladásveszély.Tartsamegacsomagolást jövőbeni referenciacéljából. 8évesnél
fiatalabbgyermekekesetébena fel nem fújt lufi, illetve lufidarabok, fulladást okozhat. Felnőtt felügyelet szükséges.A fel nem fújt lufikat
tartsa távol gyermekektől.Azonnal távolítsa el az elszakadt lufikat és darabjait.A lufik természetes gumi latexből készültek.
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...16
Powered by FlippingBook