Totalnie Odlotowa Nauka - Odlotowa Nauka TOY-09600 - page 2

2
Poradydlaopiekunów/Doporučeníprodozorujícíhodospelého
Doporučeniepredohliadajúcehodospelého/Jótanácsokagyermekrefelügyelofelnotteknek:
Informacjedotyczacepierwszejpomocy/Prvnípomoc/Prvápomoc
Elsosegélynyújtási információk:
Zasadybezpieczenstwa/Bezpečnostnípravidla/Bezpečnostnépravidlá/Biztonságieloírások:
`
,
Należyprzeczytaćniniejsze instrukcje,zasady
bezpieczeństwaoraz informacjedotyczące
pierwszejpomocyorazzachować jedo
wykorzystaniawprzyszłości.
Niewłaściweużyciechemikaliówmoże
spowodowaćobrażeniaciałaorazutratę
zdrowia.Należyprzeprowadzaćwyłącznie te
eksperymenty,któreopisanesąw instrukcji.
Niniejszyzestawdoświadczalnyprzeznaczony
jestwyłączniedladziecipowyżej7 rokużycia.
Jakożedzieci różniąsię takbardzopod
kątemzdolności,nawetwobrębiegrup
wiekowych,opiekunipowinnizdecydować,
któreeksperymentysądlanichodpowiednie
ibezpieczne.Zawarte instrukcjepowinny
umożliwićopiekunomokreślenie,czy
konkretnyeksperyment jeststosownydla
danegodziecka.
Przed rozpoczęciemeksperymentów,
opiekunpowinienomówićwrazzdzieckiem
kwestięostrzeżeń i informacjidotyczących
bezpieczeństwa.Należyzwracaćszczególną
uwagęnabezpieczneobchodzeniesięz
kwasami,zasadami icieczami łatwopalnymi.
Najbliższeotoczeniemiejsca,wktórym
przeprowadzany jesteksperyment,
powinnoznajdowaćsięzdalaodmiejsc
przechowywaniażywnościorazbyćwolne
odwszelkichprzeszkód.Powinno również
byćdobrzeoświetlone iwentylowane,a także
mieć łatwydostępdowodybieżącej.Należy
zapewnićsolidnystółzblatemodpornymna
działaniewysokich temperatur.
Jeślinaktórymśzeksperymentówzacznie
rosnąćpleśń,należygowówczasnatychmiast
wyrzucićwrazzodpadamidomowymioraz
umyć ręce.
Wprzypadkuzetknięciazoczami:przemyć
oczydużą ilościąwody,w raziepotrzeby
przytrzymującoczyotwarte.Natychmiast
zasięgnąćporady lekarza.
Wprzypadkupołknięcia:wypłukaćustawodą
iwypić trochęczystejwody.Niewywoływać
wymiotów.Natychmiastzasięgnąćporady
lekarza.
Wprzypadkuwdychania:wyprowadzić
poszkodowanegonaświeżepowietrze.
Wprzypadkukontaktuzeskórą ioparzeń:
przemywaćzanieczyszczonąskórędużą
ilościąwodyprzezconajmniej10minut.
W razie jakichkolwiekwątpliwości,należy
bezzwłoczniezasięgnąćporady lekarskiej.
Zabraćzesobąsubstancjęchemiczną i jej
opakowanie.
Wprzypadkuodniesienia jakichkolwiek
obrażeń,należyzawszezwrócićsięopomoc
medyczną.
Należynapisaćponiżejw ramcenumer
telefonudonajbliższegoszpitala,abyułatwić
kontaktw razie jakiegokolwieknagłego
wypadku.
Przedużyciemnależyprzeczytaćniniejszą
instrukcjęorazzachować jądowykorzystania
wprzyszłości.
Obecnośćmałychdzieci izwierzątwpobliżu
miejscaprzeprowadzaniaeksperymentu jest
zabroniona.
Niniejszyzestawdoświadczalnypowinienbyć
przechowywanywmiejscuniedostępnymdla
dzieciponiżej7 rokużycia.
Całysprzętpowinienbyćwyczyszczonypo
użyciu.
Należyupewnićsię,żewszystkiepojemniki
sąszczelniezamknięte iodpowiednio
przechowywanepoużyciu.
Należyupewnićsię,żewszystkiepuste
pojemnikisąwyrzucanewpoprawnysposób.
Poprzeprowadzeniueksperymentunależy
umyć ręce.
Zabronione jeststosowanie jakiegokolwiek
sprzętu,któryniebyłdostarczonywrazz
zestawem, lubktóregoużycienie jestzalecane
w instrukcji.
Nienależyspożywać jedzenia ipiciawmiejscu
przeprowadzaniaeksperymentów.
Niewolnodopuścićdokontaktuchemikaliówz
oczami iustami.
Jeśliproduktyspożywczesąwymaganew
danymeksperymencie lub instrukcjachużycia,
niewkładać tychproduktówzpowrotemdo
oryginalnegopojemnika.Należy jenatychmiast
wyrzucić.
Wszystkiechemikalia/eksperymentywyrzucać
wrazzodpadamidomowymi,chybażew
instrukcjipodano inaczej.
Vpřípaděvniknutídooka:Vypláchnětevelkým
množstvímvody.Pokud je tonutné,držteoko
otevřené. Ihnedvyhledejte lékařskoupomoc.
Vpřípaděspolknutí:Vypláchněteústavodou.
Vypijte trochučistévody.Nevyvolávejte
zvracení. Ihnedvyhledejte lékařskoupomoc.
Vpřípaděvdechnutí:Vyveďteosobuna
čerstvývzduch.
Vpřípaděkontaktuspokožkouapopálení:
Omývejtepostiženémístovelkýmmnožstvím
vodypodobunejméně10minut.
Vpřípaděpochybnostívyhledejteneodkladně
lékařskoupomoc.Vezmětessebouchemikálii
a jejíobal.
Vpřípadězraněnívždyvyhledejte lékařskou
pomoc.
Níženapište telefonníčíslovašínejbližší
nemocniceseslužbouprvnípomoci.
Předpoužitímsipečlivěpřečtěte tentonávod,
postupujtepodlenějauchovejtehopro
budoucípoužití.
Udržujtemalédětiazvířatavdostatečné
vzdálenostiodpokusnéplochy.
Uložte tutoexperimentálnísoupravumimo
dosahdětído7 letvěku.
Vyčistěteveškerévybavenípopoužití.
Ujistětese,ževšechnykontejnery jsouzcela
uzavřenéa řádněskladoványpopoužití.
Ujistětese,žeprázdnékontejnery jsou řádně
zlikvidovány.
Popoužitísiumyjte ruce.
Nepoužívejte jinévybavení,než takové,
které jesoučástíexperimentálnísadynebo
doporučenévýrobcemv tomtonávodu.
Nejezteanepijtevblízkostiexperimentů.
Dbejte,abychemikálienevniklydoočínebodo
úst.
Pokudexperimentvyžadujepotraviny (je to
uvedenovnávodu),nevracejtepotraviny
zpětdo jejichoriginálníhobalení.Okamžitě je
zlikvidujte.
Zlikvidujtevšechnychemické látky /
experimentydokomunálníhoodpadu,pokud
vnávoduneníuvedeno jinak.
Vprípadevniknutiadooka:Vypláchnite
veľkýmmnožstvomvody.Pokiaľ je tonutné,
držteokootvorené. Ihneďvyhľadajte lekársku
pomoc.
Vprípadeprehltnutia:Vypláchniteústavodou.
Vypite trochučistejvody.Nevyvolávajte
zvracanie. Ihneďvyhľadajte lekárskupomoc.
Vprípaděvdýchnutia:Vyveďteosobuna
čerstvývzduch.
Vprípadekontaktuspokožkouapopálenia:
Omývajtepostihnutémiestoveľkým
množstvomvodypočas10minút.
Vprípadepochybnostívyhľadajteneodkladne
lekárskupomoc.Vezmitesosebouchemikáliu
aobalznej.
Vprípadezraneniavždyvyhľadajte lekársku
pomoc.
Níženapíšte telefónnečíslovašejnajbližšej
nemocnicesoslužbouprvejpomoci.
Predpoužitímsipozorneprečítajte tento
návod,postupujtepodľanehoauchovajteho
prebudúcepoužitie.
Udržujtemalédetiazvieratávdostatočnej
vzdialenostiodpokusnejplochy.
Uložte tútoexperimentálnusúpravumimo
dosahdetído7 rokov.
Vyčistitevšetkyvybavenianapoužitie.
Uistitesa,ževšetkykontajnerysúcelkom
uzavretéa riadneskladovanéprepoužitie.
Uistitesa,žeprázdnekontajnerysú riadne
zlikvidované.
Popoužitísiumyte ruky.
Nepoužívajte inévybavenieako to,ktoré
jesúčasťouexperimentálnejsadyalebo
doporučenévýrobcomv tomtonávode.
Nejedzteanepitevblízkostiexperimentov.
Dbajte,abychemikálienevniklidoočíalebodo
úst.
Pokiaľexperimentvyžadujepotraviny (je to
uvedenévnávode),nevracajtepotravinyspäť
do ichoriginálnehobalenia.Okamžite ich
zlikvidujte.
Zlikvidujtevšetkychemické látky /experimenty
dokomunálnehoodpadu,pokiaľvnávodenie
jeuvedené inak.
Haazanyagszembe jut:Mossakibővízzel,
haszükséges, tartsaközbennyitvaaszemét.
Haladéktalanul forduljonorvoshoz.
Azanyag lenyeléseesetén:Vízzelöblítse
kiaszájat, igyon frissvizet.Hánytatni tilos.
Haladéktalanul forduljonorvoshoz.
Azanyagbelégzéseesetén:Vigyeazérintett
személyt friss levegőre.
Bőrrelvalóérintkezéséségésesetén:
Legalább10percig tartsabővízaláazérintett
területet.
Hakétségeivannak,haladéktalanul forduljon
orvoshoz.Vigyemagávalazanyagotésannak
tárolóedényét.
Sérüléseseténmindenképpen forduljon
orvoshoz.
Azalábbimezőbe írjabeazÖnhöz
legközelebbesőkórházat,amelyet
vészhelyzeteseténértesíthetnek.
Használatelőttolvassaelés tartsabeaz itt
leírtútmutatásokat,ésőrizzemegezta leírást.
Akísérlet területétől tartsa távola
kisgyermekeketésazállatokat.
Akísérletikészlet7évalattigyermekektől távol
tartandó.
Használatután tisztítsamega felszerelési
tárgyakat.
Győződjönmegarról,hogyhasználatután
minden tárolóedény teljesen levanzárvaés
megfelelőenvan tárolva.
Gondoskodjonazüres tárolóedények
megfelelőártalmatlanításáról.
Akísérletekelvégzéseutánmossonkezet.
Nehasználjonolyan felszerelési tárgyat,
amelyetnemmellékeltekakísérlethez,vagy
amelyetnemajánlahasználatiútmutató.
Neegyenésne igyonakísérlet területén.
Ügyeljenarra,hogyakémiaianyagokne
kerüljenekszembeésszájba.
Haakísérlethezélelmiszerrevanszükség,
akísérletvégeztévelnehelyezzevisszaaz
élelmiszertannakeredeti tárolóedényébe,
hanemdobjaki.
Haazútmutatóbanmáskéntnemszerepel,
használatutánakémiaianyagokatésa
kísérletvégtermékétdobjakiaháztartási
hulladékba.
Prečítajtesianasledujte tieto inštrukcie,
bezpečnostnépravidláa informácieoprvej
pomoci.Uchovajteprebudúcepoužitie.
Nesprávnepoužitiechemikáliímôžespôsobiť
zraneniealebopoškodiťzdravie.Prevádzajte
ibapokusy,ktorésúpopísanév tomtonávode.
Tátoexperimentálnasada jeurčenádeťomod
7 rokov.
Vzhľadomk tomu, žesaschopnostidetíveľmi
líšia,a to iv rámcivekovýchskupín,bymali
dohliadajúcedospeléosobypodľavlastného
uváženia rozhodnúť,ktoréexperimentysú
predetivhodnéabezpečné.Návodbymal
dohliadajúcemudospelémuumožniťposúdiť
vhodnosť jednotlivýchexperimentovpre
konkrétnedieťa.
Dohliadajúcidospelýbymaldieťa/deti
zoznámiťs bezpečnostnými informáciami
predzahájenímexperimentu.Zvláštna
pozornosťbymalabyťvenovanábezpečnému
zachádzaniuskyselinami,žieravinami
ahorľavýmikvapalinami.
Vokolíexperimentubynemalibyťžiadne
prekážky.Experimentysanesmúprevádzať
vblízkostiskladovaniapotravín.Miestomusí
byťdobreosvetlenéavetranéavblízkosti
vody.Malibystemaťkdispozíciipevnýstôl
shornou tepelneodolnouvrstvou.
Pokiaľniektorýexperimentzačnezarastať
pliesňou,zlikvidujteexperimentokamžite
dokomunálnehoodpaduaumytesi ruky.
Přečtětesianásledujte tyto instrukce,
bezpečnostnípravidlaa informaceoprvní
pomoci.Uchovejteprobudoucípoužití.
Nesprávnépoužitíchemikáliímůžezpůsobit
zraněnínebopoškoditzdraví.Provádějte
pouzepokusy,které jsoupopsányv tomto
návodu.
Tatoexperimentálnísada jeurčenadětemod
7 let.
Vzhledemk tomu, žeseschopnostidětívelmi
liší,a to iv rámcivěkovýchskupin,byměly
dohlížejícídospěléosobypodlevlastního
uvážení rozhodnout,kteréexperimenty jsou
prodětivhodnéabezpečné.Návodbyměl
dozorujícímudospělémuumožnitposoudit
vhodnost jednotlivýchexperimentůpro
konkrétnídítě.
Dozorujícídospělýbyměldítě/dětiseznámit
s bezpečnostními informacemipřed
zahájenímexperimentu.Zvláštnípozornostby
mělabýtvěnovánabezpečnémuzacházení
skyselinami, louhyahořlavýmikapalinami.
Vokolíexperimentubynemělybýtžádné
překážky.Experimentysenesmíprovádět
vblízkostiskladovánípotravin.Místomusíbýt
dobřeosvětlenéavětranéavblízkostivody.
Mělibystemítkdispozicipevnýstůlshorní
tepelněodolnouvrstvou.
Pokudněkterýexperimentzačnezarůstat
plísní,zlikvidujteexperimentokamžitědo
komunálníhoodpaduaumyjtesi ruce.
Olvassaelaz itt leírtútmutatásokat,
biztonságielőírásokatéselsősegélynyújtási
információkat,ésőrizzemegazokat.
Akémiaianyagokhelytelenhasználata
sérüléstésegészségkárosodástokozhat.
Csakazútmutatóban leírtkísérletekethajtsa
végre.
Akísérletikészlethasználatacsak7éveskor
felettigyermekeknekajánlott.
Mivelagyermekekképességeimégazegyes
korcsoportokonbelül iseltérőek lehetnek,
agyermekre felügyelő felnőtt feladata
megítélni,hogyakísérletekmegfelelőek
ésbiztonságosak-eagyermekszámára.
Azútmutatóban leírtakalapjána felügyelő
személymeg tudjaállapítani,hogyazadott
kísérletmegfelelő-eagyermeknek.
Akísérletekmegkezdéseelőtta
szülővilágosítsa felagyermeketa
figyelmeztetésekrőlésbiztonsági
információkról.Szenteljenkülönösfigyelmet
asavak, lúgokésgyúlékony folyadékok
biztonságoskezelésére.
Akísérlethelyszínéülegyélelmiszertárolóktól
távoleső területetválasszon,a terület
környezetébőlpedig távolítsonelminden
akadályt.A területmegvilágításaésszellőzése
legyenmegfelelő,aközelbenpedig legyen
vezetékesvíz.Acélra legalkalmasabbegy
szilárdasztal,hőállóasztallappal.
Habármelyikkísérletpenészednikezd,
azonnaldobjaaháztartásiszemétbe,majd
mossonkezet.
1 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,...16
Powered by FlippingBook