Cobi.pl O firmie Zapytania ofertowe Działanie 3.1 Rozwój OZE - Instalacja fotowoltaiczna o mocy 199,8 kWp

Działanie 3.1 Rozwój OZE - Instalacja fotowoltaiczna o mocy 199,8 kWp

26-09-2017

                                                                                                                                                                         Mielec, 26.09.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 199,8 kWp

DLA

COBI FACTORY S.A.

w ramach Projektu:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa III. Czysta energia,

Działanie 3.1 Rozwój OZE

Mielec 26 września 2017 r.

 

I.    Informacje ogólne

Cobi Factory S.A. z siedzibą w Mielcu przy ul. Wojska Polskiego 3  (zwany dalej: Zamawiającym) zaprasza do składania Ofert na Zamówienie pn.:

„Instalacja fotowoltaiczna o mocy 199,8 kWp (szt. 1)”

(zwanego dalej: Projektem).
 

09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne
45332000-5 Instalacje słoneczne
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45315600-4 Instalacje niskiego napięcia
45315300 Instalacje zasilania elektrycznego
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne
45232221-7 Podstacje transformatorowe
45317200-3 Instalowanie transformatorów elektrycznych
45315500-3 Instalacje średniego napięcia
 

1.    Dane Zamawiającego :

Cobi Factory S.A.
Ul. Wojska Polskiego 3
39-300 Mielec
NIP: 8171410192
REGON: 690434238

Adres e-mail do korespondencji w sprawie Zapytania ofertowego: r.matuszek@cobi.pl
Osoba do kontaktu: Renata Matuszek tel.: 17 7889263, e-mail: r.matuszek@cobi.pl
 

2.    Informacje na temat niniejszego Zamówienia udostępniane i aktualizowane będą na stronie www.cobi.pl.

3.    Charakterystyka Zamawiającego:

Głównym przedmiotem działalności spółki jest produkcja i sprzedaż zabawek i zestawów konstrukcyjnych w oparciu o elementy (klocki) z tworzyw sztucznych. Do produkcji detali (klocków) zestawów konstrukcyjnych projektowane i wytwarzane są formy z metalu i innych materiałów za pomocą dedykowanych narzędzi opracowywanych i wdrażanych przez własny Dział narzędziowy.

Przedsiębiorstwo COBI FACTORY S.A. jest PRODUCENTEM wysokiej jakości klocków konstrukcyjnych marki COBI, produkowanych wyłącznie w Polsce, z materiałów pochodzenia europejskiego. Świadczy również usługi produkcyjne (formy i elementy form wtryskowych) z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi i sterowanych numerycznie obrabiarek – CNC.

4.    Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 poz. 907 z późn. zm.) z uwagi na niespełnienie łącznie trzech okoliczności wymienionych w art. 3 ust. 5., postępowanie jest prowadzone w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności.


II.    Opis przedmiotu Zamówienia i warunków jego wykonania

1.    Przedmiotem Zamówienia są wymagania w zakresie wykonania projektu budowlanego, uzyskanie pozwolenia na budowę i budowa instalacji fotowoltaicznej
o mocy w przedziale 199-200 kWp planowanej do lokalizacji na dachu budynku należącego do firmy COBI FACTORY S.A. (szt. 1) z lokalizacją w miejscowości Mielec, ul. Wojska Polskiego 3.
2.    Przedmiot Zamówienia jest szczegółowo opisany w Załączniku Nr 1., stanowiącym integralną część niniejszego Zapytania Ofertowego.
3.    Przedmiot zamówienia musi spełnić wszystkie wymogi, funkcjonalności i parametry przypisane mu w Załączniku Nr 1.
4.    Wykonawca składa Ofertę na cały przedmiot Zamówienia. Oferty częściowe nie będą rozpatrywane.
5.    Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę pisemnej gwarancji jakości na wykonanie zamówienia na okres nie krótszy niż 24 miesiące. Gwarancja jakości obowiązuje od chwili odbioru końcowego dostaw.
6.    Termin związania ofertą wynosi co najmniej do 31.03.2018r. od daty jej złożenia.
7.    Nieodpłatny Serwis gwarancyjny prowadzony będzie przez Wykonawcę, przy czym dojazd serwisantów do siedziby Zamawiającego nie może być dłuższy niż 24 godziny po zgłoszeniu (wyłączając dni ustawowo wolne od pracy).
8.    Zaoferowana cena musi obejmować wszystkie koszty Wykonawcy związane z dostawą (do siedziby Zamawiającego) montaż, uruchomienie, instruktaż obsługi oraz inne koszty takie jak. opłaty celne, opłaty akcyzowe, ubezpieczenia transportowe i inne koszty przewozowe.
9.    Zamawiający zastrzega, aby Wykonawca na etapie ubiegania się o udzielenie Zamówienia jak również w jego realizacji nie zatrudniał i nie współpracował z pracownikami Zamawiającego w sposób, w którym zachodziłoby podejrzenie o naruszenie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003 Nr 153, poz. 1503 z poźn. zm.).
10.    W celu uniknięcia konfliktu interesów Zamówienie nie może być udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo (Załącznik nr  3).
11.    Wykonawca nie może podlegać wykluczeniem wskazanym w Załączniku 3.
12.    Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał przedmiot Zamówienia zgodnie z politykami horyzontalnymi Unii Europejskiej, w szczególności z zasadami: równości szans i niedyskryminacji oraz zrównoważonego rozwoju.
13.    Zamawiający wymaga, aby cały przedmiot zamówienia został zrealizowany w nieprzekraczających terminach od dnia zawarcia umowy do daty wskazanej w Załączniku Nr 1.
14.    Od niniejszego Zapytania i rozstrzygnięcia nie przysługuje odwołanie.


III.    Wykaz dokumentów i oświadczeń jakie powinni złożyć Wykonawcy składający Ofertę w niniejszym postępowaniu
 

1.    Aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2.    Formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez dostawcę (Załącznik Nr 2.).
3.    Oświadczenie o nieistnieniu konfliktu interesów (Załącznik Nr 3.).

 

IV.    Sposób przygotowania Oferty
 

1.    Wykonawca może złożyć tylko jedną Ofertę i zaproponować tylko jedną cenę. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej Oferty lub Oferty zawierającej rozwiązania wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich złożonych Ofert.
2.    Ofertę oraz wszystkie wymagane załączniki należy sporządzić w formie papierowej, w języku polskim, w sposób trwały.
3.    Uprawnienie do podpisania Oferty lub/i poświadczenia za zgodność z oryginałem powinno wynikać z treści dokumentów załączonych do Oferty. Jeżeli Wykonawca składa Ofertę poprzez ustanowionego pełnomocnika, Zamawiający pod rygorem odrzucenia Oferty, wymaga załączenia do Oferty stosowanego pełnomocnictwa rodzajowego.
4.    Oferta musi zawierać:
a.    Wypełniony Formularz Oferty  zgodny ze wzorem stanowiący Załącznik Nr 2.
b.    Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami – Rozdziału III niniejszego Zapytania Ofertowego.
5.    Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem Oferty.
6.    Wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i zaświadczenia, muszą przedstawiać aktualny stan faktyczny i prawny na dzień otwarcia Oferty.
7.    Wszystkie strony Oferty muszą być podpisane przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, trwale połączone i kolejno ponumerowane.
8.    Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany powinny być podpisane przez osobę/(y) podpisującą/(e) Ofertę. Poprawki mogą być dokonane jedynie poprzez czytelne przekreślenie zapisu i wstawienie poprawionego.
9.    Wymagane w Zapytaniu Ofertowym dokumenty winny być złożone w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy zgodnie z dokumentem rejestrowym lub ustanowionego pełnomocnika.
10.    Wykonawca może, przed upływem terminu do składania Ofert, zmienić lub wycofać Ofertę. Wprowadzone zmiany do złożonej Oferty należy umieścić w dodatkowej kopercie z napisem „Instalacja fotowoltaiczna o mocy 199,8 kWp (szt. 1)” – zmiana Oferty oraz dane Wykonawcy (pełna nazwa firmy i adres).
11.    Wykonawca może wycofać złożoną Ofertę wyłącznie w formie pisma wycofującego Ofertę przed upływem terminu składania Ofert.
12.    Ofertę należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opatrzonej adnotacją: „Instalacja fotowoltaiczna o mocy 199,8 kWp (szt. 1)” – Nie otwierać przed terminem otwarcia Ofert.
13.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Zapytaniu Ofertowym mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
14.    Wykonawca powinien zdobyć wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania Oferty i podpisania umowy.
15.    Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem Oferty.
16.    Oferta  niekompletna, niepodpisana, złożona z brakującymi lub niepodpisanymi załącznikami lub nie wypełnionymi wymaganymi polami Formularza Oferty lub załączników, bądź złożona niezgodnie z wymaganiami z Rozdziału IV zostaje odrzucona na etapie oceny formalnej z przyczyn formalnych.
17.    Wszelkie niespójności zapisów w Ofercie i załącznikach stanowić będą podstawę do jej odrzucenia.
18.    Oferta wraz z załącznikami powinna znajdować się w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego w miejscu jego siedziby wraz z dopiskiem wskazującym nazwę Projektu oraz zakres przedmiotowy wskazane w Zapytaniu Ofertowym.


V.    Sposób obliczenia ceny, okresu gwarancji, terminu wykonania Zamówienia, szybkości reakcji serwisu
 

1.    Cenę Oferty należy podać w złotych polskich (zł/PLN)  na FORMULARZU OFERTOWYM (Załącznik Nr 2.) w kwocie netto. Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem Zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
2.    Cena Oferty należy podać do dwóch miejsc po przecinku i słownie.
3.    W przypadku ofert w walutach obcych cena przeliczona będzie na PLN wg kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego przed dniem otwarcia ofert.
4.    Cena Oferty może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.
5.    Cena Oferty nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania Ofertą).
6.    Przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę Oferty bez względu na sposób jej obliczenia.
7.    Jeżeli cena Oferty podaną liczbą nie odpowiada cenie podanej słownie, Oferta zostaje odrzucona z przyczyn formalnych.
8.    W przypadku ofert w walutach obcych zapis ust. 7 należy stosować odpowiednio.
9.    Brak podpisów, pieczęci, dat sporządzenia i ważności Oferty kwalifikuje Ofertę do odrzucenia z przyczyn formalnych.
10.    Okres gwarancji należy podać w pełnych miesiącach od miesiąca następującego po miesiącu dostawy przedmiotu Zamówienia.
11.    Termin realizacji Zamówienia należy podać w dniach kalendarzowych. Termin ten oznacza ostatnie czynności związane z wdrożeniem przedmiotu Zamówienia do pracy operacyjnej.
12.    Szybkość reakcji serwisu należy podać w godzinach.  Nieodpłatny Serwis gwarancyjny prowadzony będzie przez Wykonawcę, przy czym dojazd serwisantów do siedziby Zamawiającego nie może być dłuższy niż 24 godziny po zgłoszeniu (wyłączając dni ustawowo wolne od pracy).

 

VI.    Kryteria oceny Ofert
 

Oferty oceniane będą w dwóch etapach formalnym i merytorycznym.

Ocena formalna dotyczyć będzie spełnienia przez Oferenta wszystkich wymogów opisanych w Rozdziałach II – IV.
W przypadku, gdy na podstawie dostarczonych dokumentów Zamawiający uzna, że Oferent nie spełnia chociażby jednego z wymogów w zakresie:
1.    Warunków wykonania Zamówienia
2.    Złożonych dokumentów i/lub oświadczeń
3.    Sposobu przygotowania Oferty
Oferta zostanie odrzucona ze względów formalnych i nie będzie podlegać dalszemu rozpatrywaniu.

Oferty, które pozytywnie przejdą ocenę formalną podlegać będą ocenie merytorycznej (punktowej) według następujących kryteriów i metodologii ich oceny:

A.    Cena (waga 60 pkt.)
B.    Gwarancja (waga 15 pkt.)
C.    Termin wykonania zamówienia (waga 15 pkt.)
D.    Szybkość reakcji serwisu  (waga 10 pkt.)

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny i ich wagami:

Ad. A. Punkty za cenę obliczane będą według następującego wzoru:

C=60 pkt. x (Najniższa cena ze wszystkich ważnych Ofert/Cena analizowanej Oferty)

Wynik końcowy zaokrąglony będzie do dwóch miejsc po przecinku.

Ad. B. Punkty za okres udzielonej gwarancji (podanej w pełnych miesiącach) obliczane będą według następującego wzoru:

G=15 pkt. x (Liczba miesięcy gwarancji analizowanej Oferty/Najwyższa liczba miesięcy gwarancji ze wszystkich ważnych Ofert)

Wynik końcowy zaokrąglony będzie do dwóch miejsc po przecinku.

Ad. C. Punkty za termin wykonania Zamówienia obliczane będą według następującego wzoru:

T=15 pkt. x (Najmniejsza liczba dni wykonania Zamówienia ze wszystkich ważnych Ofert / Liczba dni wykonania Zamówienia analizowanej Oferty).

Ad. D. Punkty za szybkość reakcji serwisuj obliczane będą według wzoru:
S=10 pkt. x (Najmniejsza liczba godzin reakcji serwisu ze wszystkich ważnych Ofert / Liczba godzin reakcji serwisu analizowanej Oferty).

Wynik końcowy zaokrąglony będzie do dwóch miejsc po przecinku.

Dla każdej ocenionej Oferty zostanie obliczony wynik końcowy według następującego wzoru:

P = C + G + T +S.

Wynik końcowy zaokrąglony będzie do dwóch miejsc po przecinku.

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą ( maksymalny wynik parametru P), spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, na podstawie powyższych kryteriów.


VII.    Miejsce i termin składania Ofert.   
 

1.    Ofertę w formie wydruku papierowego należy złożyć osobiście lub za pomocą Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej w siedzibie Zamawiającego: Cobi Factory S.A., ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec.
2.    Termin składania Ofert upływa w dniu 31.10.2017 r. o godzinie 15.00.
3.    O terminie złożenia decyduje faktyczna data i godzina wpływu Oferty do siedziby Zamawiającego.
4.    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i nie będą zwracane Oferentom.


VIII.    Otwarcie i ocena Ofert oraz wybór Wykonawcy

1.    Otwarcia kopert z Ofertami nastąpi w dniu 02.11.2017 r. o godzinie 11.00, a następnie dokonana zostanie ich ocena.
2.    Oferty spełniające wymogi formalne poddane będą ocenie merytorycznej (punktowej) zgodnie z kryteriami wskazanymi w Rozdziale VI.  
3.    Oferta, która uzyska maksymalną liczbę punktów zostanie wybrana do realizacji Zamówienia.
4.    W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów końcowych, jako kryteria  rozstrzygające będą brane pod uwagę w kolejności najwyższe oceny cząstkowe za: Cenę, Gwarancję, Termin wykonania Zamówienia, Czas reakcji serwisu.  
5.    Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony  02.11.2017 r. o godzinie 15.00 w siedzibie Zamawiającego.
6.    Wybór ten będzie miał charakter warunkowy, a podpisanie umowy z Wykonawcą może nastąpić jedynie w przypadku podpisania przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie Projektu z właściwą instytucją.


IX.    Zastrzeżenia Zamawiającego
 

1.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a.    dokonania zmiany lub odwołania warunków postępowania w każdym czasie i na każdym etapie,
b.    dokonania czynności wstrzymujących postępowanie w każdym czasie i na każdym etapie,
c.    dokonania swobodnego wyboru Wykonawcy przy jednoczesnym zastosowaniu oceny ofert określonych w zapytaniu cenowym,
d.    negocjacji, których przedmiotem będzie określenie ostatecznych warunków,  a także formalno-prawnych aspektów Umowy na wykonanie przedmiotu Zamówienia
e.    unieważnienia postępowania w przypadku nieotrzymania dofinansowania na realizację Projektu.

 

 

Subskrypcja
Produkt został dodany do koszyka.
Przejdź do koszyka
Produkt został dodany do koszyka.
Przejdź do koszyka

Produkt został dodany do schowka.