Śmieciakowa Nauka - Odlotowa Nauka TOY-09812 - page 1

1
OSTRZEŻENIE!
Nie nadaje się dla dzieci wwieku poniżej 7 lat. Do użytku tylko dla dzieci wyłącznie powyżej 7 roku
życia. Używaćwyłączniepod ścisłymnadzoremosoby dorosłej, którapowinnauważnieprzeczytać instrukcjędo tego zestawu. Zawiera
substancje chemiczne sklasyfikowane jako zagrożenie bezpieczeństwa. Przed użyciem przeczytać instrukcję, zastosować się do niej i
zachować w celu informacyjnym. Niewolno dopuścić do kontaktu chemikaliów z częściami ciała, aw szczególności z oczami i ustami.
Obecnośćmałychdzieci i zwierzątwpobliżumiejscaprzeprowadzaniaeksperymentu jest zabroniona.Przechowywaćzestawchemiczny
z dala od dzieci wwieku poniżej 7 lat. Ochrona oczu dla osób dorosłych nadzorujących, nie załączona. Barwnikmoże zostawiać plamy,
więc należy zawsze nosić stare ubrania i przykrywać obszar pracy gazetami. OSTRZEŻENIE! Nie nadaje się dla dzieci wwieku poniżej
3 lat. Zawieramałeelementy, któremogą zostaćpołknięte lubwchłonięte. Zalecamy zachowanieopakowania i instrukcji w celu informa-
cyjnym. Przedpodaniemdziecku zabawki należy usunąć opakowania i wszelkieelementymocujące.Wymagany nadzór osoby dorosłej
podczas zabawy. Kolory oraz zawartość zestawu mogą w różnic się od przedstawionych na ilustracji. Ostrzeżenie! Dzieci poniżej ós-
mego roku życiamogą się zakrztusić lubudusićnienadmuchanymi lub zepsutymi balonami.Wymaganynadzór osobydorosłej. Trzymać
nienadmuchane balony z dalekaod dzieci.Wyrzucić zepsutebalony. Balonwykonany z naturalnego lateksu.
UPOZORNĚNÍ!
Nevhodné pro děti do 7 let. Určeno dětem od 7 let. Používejte pouze pod přísným dohledem dospělé
osoby, která si pozorně přečetla návod na použití této experimentální sady. Sada obsahuje některé chemické látky, které jsou klasifiko-
vány jako bezpečnostní riziko. Před použitím si přečtěte návod, držte se ho a uschovejte ho pro budoucí použití. Zabraňte styku che-
mikálií s jakoukolivčástí těla, zejménaústyaočima.Držtemaléděti azvířatavdostatečnévzdálenosti odexperimentů.Uložtechemický
set mimo dosah malých dětí. Ochranné brýle pro dohlížejícího dospělého nejsou součástí balení. Prášková barva, která je součástí
balení, může zanechat skvrny. Chraňte své oblečení a zakryjte pracovní plochu novinami. Uschovejte pro informaci. UPOZORNĚNÍ!
Nevhodnépro děti do 3 let. Riziko vdechnutí nebo spolknutí malých částí. Prosím, uchovejte obal anávod, obsahují důležité informace.
Odstraňte všechen obalový materiál předtím, než dáte hračku dětem. Doporučujeme dohled dospělé osoby. Výrobek semůže lišit od
vyobrazení. UPOZORNĚNÍ! Děti do 8 let semohou udusit nenafouknutými nebo prasklými balónky. Doporučujeme dohled dospělé os-
oby. Uchovávejte nenafouknuté balónkymimo dosah dětí. Prasklébalónky ihned zlikvidujte. Balónky jsou vyrobeny z přírodního latexu.
UPOZORNENIE!
Nevhodné pre deti do 7 rokov. Určené deťom od 7 rokov. Používajte iba pod prísnym dohľadom
dospelej osoby, ktorá si pozorne prečítala návod na použitie tejto experimentálnej sady. Sada obsahuje niektoré chemické látky, ktoré
sú klasifikovanéako bezpečnostné riziko. Predpoužitím si prečítajtenávod, držte sahoauschovajtehoprebudúcepoužitie. Zabráňte
styku chemikálií sakoukoľvek časťou tela, hlavneústami aočami.Držtemalédeti a zvieratá vdostatočnej vzdialenosti odexperimentov.
Uložte chemický set mimo dosah malých detí. Ochranné okuliare pre dohliadajúceho dospelého nie sú súčasťou balenia. Prášková
farba, ktorá je súčasťou balenie, môže zanechať škvrny. Chráňte svoje oblečenie a zakryte pracovnú plochu novinami. Uschovajte pre
informáciu. UPOZORNENIE! Nevhodné pre deti do 3 rokov. Riziko vdýchnutia alebo prehltnutia malých častí. Prosím, uchovajte obal
a návod, obsahujú dôležité informácie. Odstráňte všetok obalový materiál pred tým, ako dáte hračku deťom. Doporučujeme dohľad
dospelej osoby.Výroboksamôže líšiťodvyobrazení.UPOZORNENIE!Deti do8 rokovsamôžuudusiťnenafúknutými aleboprasknutými
balónikmi.Odporúčamedohľaddospelej osoby.Uchovávajtenenafúknutébalónikymimodosahudetí.Prasknutébalóniky ihneďzlikvidu-
jte. Balóniky sú vyrobené z prírodného latexu.
FIGYELMEZTETÉS!
Nem alkalmas 7 évesnél kisebb gyermekek számára. Kizárólag 7 évesnél idősebb gyer-
mekek részére. Csak szigorú felügyelet mellett használható olyan felnőttel, aki tanumányozta a készletben leírt szükséges óvintézke-
déseket. Veszélyes besorolású kémiai anyagokat tartalmaz. Használat előtt olvassa el és tartsa be az útmutatásokat, és őrizzemeg a
leírást. Ne engedje, hogy a kémiai anyagok a test bármely részéhez hozzáérjenek, különösképp a száj és a szemek környékét óvja.
A kísérlet területétől tartsa távol a kisgyermekeket és az állatokat. Készlet kisgyermekektől távol tartandó. A készlet nem tartalmaz
védőszemüveget a felügyelő felnőtt számára.Akészletben találhatópor szinezék foltot ejthet, ezért régi ruhákat viselj, amunkafelületet
pedig takard le újságpapírral. A dobozt és az útmutatókat őrizd meg, hogy később is el tudd olvasni. Igyelmeztetés! Nem alkalmas
36 hónaposnál fiatalabb gyermekek részére a kis alkatrészek miatt. Fulladás veszély. Tartsa meg a csomagolást jövőbeni referencia
céljából. Távolítsael a csomagolást, mielőtt a játékot gyermek kezébeadná!
Játék felnőtt felügyeletemellett használható. Dobozban lévő játék külseje eltérhet a csomagoláson látható illusztrációktól.
FIGYELMEZTETÉS! 8évesnél fiatalabbgyermekek esetébena fel nem fújt lufi, illetve lufi darabok, fulladást okozhat. Felnőtt felügyelet
szükséges. A fel nem fújt lufikat tartsa távol gyermekektől. Azonnal távolíts el elszakadt lufikat és darabjait. A lufik természetes gumi
latexből készültek.?
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...16
Powered by FlippingBook