Śmieciakowa Nauka - Odlotowa Nauka TOY-09812 - page 10

Pastylki rozpuszczalnewwodzie sąwykonane ze sproszkowanego kwasu oraz części zasadowej – substancji neutralizującej kwasy. Gdy są suche, nie zachodzi między nimi żadna
reakcja, lecz gdy się rozpuszcząwwodzie, kwas żywiołowo reaguje z zasadą i wytwarza gaz –dwutlenekwęgla. Podobnie, jakw przypadku beknięcia, gazywewnątrz puszki
nagromadzają się i jedynym sposobemucieczki jest wysadzenie puszki w powietrze, zaśw przypadku beknięcia – przez usta. Ohyda!
Copowinno się zrobić, gdy się poczuje nadchodzące beknięcie?Wnaszym społeczeństwie bekanie przy innych ludziach nie jest uznawane za zbyt uprzejme, lecz jeśli już nam
sięwypśnie, zawszemożemy powiedzieć „przepraszam”.W innych krajachnie zawsze jest tak samo. Na przykład, w krajach arabskich bekanieprzy obiedzie jest tak naprawdę
sygnałem dlagospodarzamówiącym, żenam smakowało. Śmieci są takie fajne!
Ve vodě rozpustné tablety jsou vyrobeny z kyseliny a základu, ten tvoří látka, která neutralizuje kyselinu. Když jsou tablety suché, nereagují, ale když se rozpustí ve vodě, kyselina
reaguje se základem a vytváří oxid uhličitý (plyn). Stejně jako při říhnutí nahromadění plynuuvnitř nádobky stále roste a jediný způsob, jak plynmůže uniknout, je tak, že vynese
nádobku do vzduchu nebo, v případě říhnutí, ústy. Hustý! Co bysteměli udělat, kdyžmáte pocit, že říhnutí se blíží?
V naší společnosti se považuje zaneslušné krkat před lidmi, ale pokud si nemůžete pomoct a jedno říhnutí vyklouzne, měli byste se vždy omluvit.Avšak není to stejné všude ve
světě. Varabské kultuře je říhnutí po jídle znamením pro hostitele, že vám chutnalo. Smeťáci jsou tak světaznalí!
Vo vode rozpustné tablety sú vyrobené z kyseliny a základu, ten tvorí látka, ktorá neutralizuje kyselinu. Keď sú tablety suché, nereagujú, ale keď sa rozpustia vo vode, kyselina
reaguje so základoma vytvára oxid uhličitý (plyn). Rovnako akopri grganí nahromadenieplynu vo vnútri nádobky stále rastie a jediný spôsob, ako plynmôže uniknúť, je tak, že
vynesienádobku do vzduchu alebo, v prípade grgnutia, ústami. Husté! Čo by stemali urobiť, keďmáte pocit, že grgnutie sa blíži?
V našej spoločnosti sapovažuje za neslušné grgať pred ľudmi, alepokiaľ si nemôžete pomôcť a jeden grg vykĺzne, mali by ste sa vždy ospravedlniť.Avšak nie je to tak všade vo
svete. Varabskej kultúre jegrgnutie po jedle znamením pre hostiteľa, že vám chutilo. Smeťáci sú tak svetaskúsení!
Avízben oldódó tabletták savat és egy lúg (olyananyag, amely semlegesíti a savat) nevű dolgot tartalmaznak, mindkettőt por formájában. Száraz állapotban nem lépnek reakcióba,
de vízbenoldva a sav heves reakcióba lép a lúggal, és eközben szén-dioxid termelődik.Aböfögéshez hasonlóan a dobozban is egyre több gáz gyülemlik fel, és az egyetlen
lehetséges kiút, ha a levegőbe repíti adobozt. Böfögés esetén a gázok a szádon keresztül törnek ki. Undi! Mit tegyél, ha érzed, hogy böfögés közeleg?Ami társadalmunkban nem
túl udvarias dologmások előtt böfögni, de ha véletlenül mégis kicsúszik egy, a böfögés utánmindigmondd, hogy „elnézést”.Aböfögéssel kapcsolatos szokások szerte a világon
eltérőek.Az arabok például böfögnek vacsora után, mert náluk ez azt jelzi a vendéglátónak, hogy finom volt az étel. Hát nemmenő?
WYBUCHOWEWORKI NA SMIECI SMIECIOLI / SMETULUV VÝBUŠNÝODPADKOVÝ PYTEL
SMETULOVE VÝBUŠNÉODPADKOVÉ VRECE
SZUTYOK-FÉLE ROBBANÓSZEMETESZSÁK
ˇ
ˇ
`
`
o
Ludzieniewiedządo końca z czego się składam. Może jestemchropowatąmieszanką szlamu, gumowychopon i soku z żuka?Amoże jestemmieszankąwiadra
wymiocin, pudełekpopizzy i śluzu?Pokażęwam świetną zabawę zworkami na śmieci, o której napewnonigdyniepomyśleliście.
Lidé si nejsou jisti, co jsem zač. Možná jsem křupavá kombinacekalu, starýchpneumatik adžusu z červů?Nebomožná směs ze zvracecích sáčků, krabicnapizzu a
slizu?Ukážu vám skvělý zábavný způsob, jakpoužívat pytlenaodpadky a vsadím se, žeo takovém využití jstenikdynepřemýšleli.
Ľudia si nie sú istí, čo som zač. Možnosom chrumkavá kombinácia kalu, starýchpneumatík adžúsu z červov?Alebomožno zmes zo sáčkovna zvracanie, krabícna
pizzua slizu?Ukážemvám skvelý zábavnýspôsob, akopoužívať vreciana smeti astavím sa, žeo takom využití stenikdynepremýšľali.
Az embereknem igazán tudják eldönteni, hogymi vanbennem. Talán iszap, autógumi és egy kis féreglé keveréke volnék?Vagy esetlegnéhányhányós lavór, pizzás
doboz ésnyálka egyvelege?Maolyanmókás trükköketmutatoka szemeteszsákkal, amelyekre soha életedbennemgondoltál.
OSTRZEŻENIEŚMIECIOLI: okularyochronne trzebanosićprzywszystkicheksperymentach
z tego zestawu, LECZDOTEGOEKSPERYMENTUTRZEBAPAMIĘTAĆNIETYLKOO
OKULARACHOCHRONNYCH, LECZRÓWNIEŻOTYM, BYWYKONAĆTENEKSPERYMENT
NADWORZE.
SMEŤULOVOUPOZORNĚNÍ:Měli bystenosit ochrannébrýlepři každémpokusu, alespeciálně
v tomtopokusuBRÝLEMUSÍTEMÍTAPOKUSPROVEĎTEVENKU.
SMEŤULOVOUPOZORNENIE:Mali bystenosiťochrannéokuliarepri každompokuse, ale
špeciálnepri tomtopokuseOKULIAREMUSÍTEMAŤAPOKUSPREVEĎTEVONKU.
SZUTYOKFIGYELMEZTETÉSE:Akészletben lévőösszeskísérlet elvégzésekor javasolt a
védőszemüveghasználata, deENNÉLMINDENKÉPPLEGYENRAJTADVÉDŐSZEMÜVEG, ÉS
AKÍSÉRLETETODAKINTVÉGEZD.
Przedmiotywymaganedo tego eksperymentu, któreniewchodząwskład zestawu: ocet i trochę taśmy.
Pro tentopokusbudetepotřebovat následující běžné věci, kterénenajdete vbalení: ocet a lepící pásku.
Na tentopokusbudetepotrebovať nasledujúcebežnéveci, ktorénenájdete vbalení: ocot a lepiacupásku.
Ehhez akísérlethez az alábbiakra is szükség lesz, de ezeknincsenek a készletben: ecet ésnémi ragasztószalag.
1. Weź dwie części formy kulkowej (12) i przy
pomocymiarki (4), umieść jednąmiarkę
proszku reagującego (11) w każdej z nich.
2. Ostrożnie połącz obie połówki formy
kulkowej, zwracając uwagę na to, by
proszek niewypadł.
3. Weź jeden zworkówna śmieci (10).
4. Napełnij worek do połowy octem.
5. Włóż formę kulkową doworka na śmieci i
zabezpieczworek taśmą. Upewnij się, że
jest dobrze uszczelniony i że nie ucieka z
niego powietrze.
6. Dotknij uchwytów na formie kulkowej,
rozłóż formę i zobacz, jaka będzie reakcja.
Proszek zaczniewydostawać się do octu.
7. Potrząśnij szybkoworkiem i umieść go na
podłodze, a następniePORZĄDNIESIĘ
ODSUŃ.
1. Vezmiteobe časti formy na loptu (12)
apomocounaberačky (4) nasypte 1
naberačku reakčnéhoprášku (11) do
každej časti.
2. Opatrne zacvaknite obepolovice formy do
seba, dávajtepozor, aby sa vámprášok
nevysypal.
3. Vezmite jedno vrecena smeti (10).
4. Naplňteho dopolovice octom.
5. Vložte formuna loptu do vreca na odpadky
a zlepte koniec vreca páskou. Uistite sa,
že je vrece dobre utesnené, aby vzduch
nemohol unikať.
6. Nahmatajte držadlá formy na loptua
roztvorte formu. Reakčný prášok sa vysype
do octu.
7. Rýchlo vrecom zatrastea rýchloho položte
na zem. ODSTÚPTEĎALEKODOZADU.
1. Vezměte obě části formy namíček (12) a
pomocí naběračky (4) nasypte1naběračku
reakčního prášku (11) do každé části.
2. Opatrně zacvakněte obě poloviny formy
do sebe, dávejte pozor, ať se vám prášek
nevysype.
3. Vezměte jeden pytel naodpadky (10).
4. Naplňte hodo poloviny octem.
5. Vložte formu namíček dopytle naodpadky
a slepte konec pytle páskou. Ujistěte se, že
je pytel dobřeutěsněn, aby vzduch nemohl
unikat.
6. Nahmatejte držadla formy namíček a
rozevřete formu. Reakční prášek se vysype
do octa.
7. Rychle pytlem zatřeste a rychleho položte
na zem. ODSTUPTEHODNĚDOZADU.
1. Vedd elő agolyóöntőforma (12) két
darabját, majdaz adagolókanál (4)
segítségével tegyél mindkét darabba egy-
egy kanál reagens port (11).
2. Óvatosanpattintsd össze agolyó
öntőforma két felét, ügyelve arra, hogy a
por ne hulljon ki.
3. Veddelő az egyik szemeteszsákot (10).
4. Azsákot töltsd féligecettel.
5. Tedd agolyóöntőformát a
szemeteszsákba, majd ragasztószalag
segítségével zárd lea zsákot. Ügyelj arra,
hogy a zsákmegfelelően le legyen zárva,
és sehol ne tudjon kijönni belőlea levegő.
6. Azsákon keresztül fogdmega golyó
öntőforma végeit, majdhúzd szét a formát,
hogy a reagens por találkozzon az ecettel.
7. Rázdmegegyszer a zsákot, majd tedd le a
földre, ésÁLLJTŐLEMESSZIRE.
10
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16
Powered by FlippingBook