Śmieciakowa Nauka - Odlotowa Nauka TOY-09812 - page 9

Niemanicbardziej odświeżającego, niż lodowatynapój gazowanywgorącydzień!Mnóstwownimpowodującegomdłości cukru
oraz sztucznychbarwników i substancji smakowych –odniegoodmrozisz sobiemózg i zaczniesz bekać!
Neexistujenicméněosvěžujícího, než ledově chladnýKrkač-srkač vpáchnoucímhorkémdni! Jsemnabitýodporným cukrem
aplnýumělýchbarviv apříchutí, zmrazím vášmozekabudete krkat!
Neexistujeničmenej osviežujúceho, ako ľadovo chladnýGrgáč-srkáč vpáchnucomhorúcomdni! Somnabitýodporným cukrom
aplnýumelých farbív apríchutí, zmrazím vášmozog abudetegrgať!
Egybűzösnyári napon semmi nem frissít fel kevésbé,mint egyÉmelyítőÜdítő! Tele cukorral,mesterségesszínezékkel
és ízfokozókkal – ettől aztán felfordul agyomrod, lefagy az agyad és jónagyokat böfögsz!
Gdy człowiek beka (czasemmówi się, żemu się odbija), to nic innego, jak tylkowydalanie gazów. Gdy jemy i pijemy, nie połykamy samego tylko jedzenia i picia – połykamy również
powietrze. Powietrze, którym oddychamy, zawieragazy, takie jak azot i tlen. Czasem, gdy połkniemy te gazy, muszą one się jakośwydostać na zewnątrz. I tuwłaśnie pojawia się
bekanie. Dodatkowe gazy sąwypychane z żołądka przez przełyk (to formalnanazwa rurki łączącej tył gardła z żołądkiem) i wydostaje się na zewnątrz pod postacią beknięcia.
Niektórzy ludziemówią, żeod piciagazowanych napojów częściej bekają. Czywiesz czemu? Jeśli sądzisz, że to z powodu dodatkowychgazów zawartychw napojach, tomasz
rację! Gazem, który powoduje powstawanie bąbelkóww napojach jest dwutlenekwęgla, a to kolejny z gazów, któremogą spowodować beknięcia.
Czasami beknięciamoże spowodować zbyt pospieszne jedzenie, gdyżwtedy do żołądka trafiawięcej tlenu. To samomamiejsce, gdy pijemy przez słomkę: dodatkowe powietrze
równa sięwięcej beknięć. Pozwól, żepokażę ci jak zachodzi proces bekania.
Říhnutí neboli krknutí není nic jiného než plyn. Když jíte nebo pijete, nepolykáte jen jídlo nebo tekutinu, polykáte zároveň také vzduch. Vzduch, který dýcháme, obsahuje plyny, jako
jedusík a kyslík. Když polknete tyto plyny, musí senějak dostat ven. Tak vzniká říhnutí. Přebytečný plyn je vytlačován z žaludku ven, putuje přes jícen (trubice, která spojuje zadní
část hrdla se žaludkem) a vyjde ven ústy jako říhnutí. Někteří lidé zjistili, že po pití šumivých nápojů říhají více. Dokážeteodhadnout proč ?Pokud si myslíte, že je to proto, že tyto
nápojeobsahují víceplynu, máte pravdu! Plyn, který dělá z nápojů šumivé, je oxid uhličitý, další plyn, který vede k velkému říhání.
Pokud jítenebo pijete příliš rychle, může to vést také k říhání, protože sedo žaludku dostává větší množství vzduchu. Totéž se stane, když budete pít brčkem: přebytečný vzduch se
rovná více říhání. Ukážu vám, jak se dělá říhnutí.
Grgnutie nie jenič inéhonež plyn. Keď jete alebo pijete, neprehĺtate len jedlo alebo tekutinu, prehĺtate zároveň vzduch. Vzduch, ktorý dýchame, obsahuje plyny, ako je dusík a kyslík.
Keďprehltnete tieto plyny, musia sa nejako dostať von. Tak vzniká grg! Prebytočný plyn je vytlačený zo žalúdka von, putuje cez pažerák (trubica, ktorá spája zadnú časť hrdla so
žalúdkom) a vyjde von ústami ako grgnutie. Niektorí ľudia zistili, žepo pití šumivých nápojov grgajú viac. Dokážete odhadnúť prečo ?Pokiaľ si myslíte, že je to preto, že tieto nápoje
obsahujú viac plynu, mátepravdu! Plyn, ktorý robí z nápojov šumivé, je oxid uhličitý, ďalší plyn, ktorý vedie k veľkému grganiu.
Pokiaľ jete alebo pijete príliš rýchlo, môže to viesť tiež ku grganiu, pretože sa do žalúdkadostáva väčšiemnožstvo vzduchu. To isté sa stane, keďbudete piť slamkou: prebytočný
vzduch sa rovná viac grgania. Ukážem vám, ako sa robí grg.
Aböfögés nemmás, mint gáz. Evés vagy ivás közben nem csak az ételt és az italt nyeled le, hanemezekkel együtt levegőt is.Akörülöttünk lévő levegőolyan gázokat tartalmaz,
mint anitrogén és az oxigén. Ha lenyeled az ilyen gázokat, azoknak bizony néha ki kell jönniük, és ebből lesz aböfögés!A felesleges gázokat a gyomor kipréseli magából, és a
nyelőcsövön (ez a neve annak a csőnek, amely összeköti a torkod hátsó részét agyomroddal) végighaladva, kijutnak a szájon. Néhányan úgy gondolják, hogy a szénsavas italoktól
többet böfögnek. Vajonmiért lehet ez?Ha szerinted azért, mert ezek az italok több gázt tartalmaznak, akkor igazad van!Aszénsavas üdítőkben lévő buborékok szén-dioxidot
tartalmaznak, ez pedig nemmás, mint egy gáz, amelytől nagyot lehet böfögni.
Az emberek néha attól is böfögnek, ha túl gyorsan esznek vagy isznak, mert ilyenkor is több levegő kerül a gyomorba. Ugyanez történik, amikor szívószálon keresztül iszol: a több
levegő több böfögést jelent. Most pedigmegmutatom neked, hogyan történik aböfögés.
BEKAJACA PUSZKA BEKULCA / KRKACOVA-SRKACOVA KRKACÍ NÁDOBKA
GRGÁCOVA-SRKÁCOVA GRGACIA NÁDOBKA
ÉMELYÍTOÜDÍTO-FÉLE BÖFÖGO DOBOZ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
,
``
``
``
OSTRZEŻENIEBEKULCA: okularyochronne trzebanosićprzywszystkich
eksperymentach z tego zestawu, LECZDOTEGOEKSPERYMENTUTRZEBA
PAMIĘTAĆNIETYLKOOOKULARACHOCHRONNYCH, LECZRÓWNIEŻOTYM,
BYWYKONAĆTENEKSPERYMENTNADWORZE.
KRKAČOVA-SRKAČOVAPOZNÁMKA:Měli bystenosit ochrannébrýlepři každém
pokusu, alespeciálněv tomtopokusuBRÝLEMUSÍTEMÍTAPOKUSPROVEĎTE
VENKU.
GRGÁČOVA-SRKÁČOVAPOZNÁMKA:Mali bystenosiťochrannéokuliarepri
každompokuse, alešpeciálnev tomtopokuseOKULIAREMUSÍTEMAŤAPOKUS
PREVEĎTEVONKU.
ÉMELYÍTŐÜDÍTŐMEGJEGYZÉSE:Akészletben lévőösszeskísérlet elvégzésekor
javasolt avédőszemüveghasználata, deENNÉLMINDENKÉPPLEGYENRAJTAD
VÉDŐSZEMÜVEG, ÉSAKÍSÉRLETETODAKINTVÉGEZD.
Przedmiotywymaganedo tego eksperymentu, któreniewchodząwskład zestawu: półmusującej pastylki rozpuszczalnej
wwodzie, takiej jaknp. pastylka zwitaminąC.
Pro tentopokusbudetepotřebovat následující běžné věci, kterénenajdete vbalení: polovinuve vodě rozpustné šumivé
tablety, např. šumivývitamínC.
Na tentopokusbudetepotrebovať nasledujúcebežnéveci, ktorénenájdete vbalení: polovicuvo vode rozpustnej šumivej
tablety, napr. šumivý vitamínC.
Ehhez a kísérlethez az alábbiakra isszükség lesz, de ezeknincsenekakészletben: egy fél pezsgőtabletta, például egy
C-vitaminpezsgőtabletta.
1. Najlepiej jest wykonać ten eksperyment na
dworze, ponieważw trakciemożna nieźle
nabałaganić.
2. Weź puszkę pierdząco-bekającą (9) i nalej
troszkęwody.Wystarczy tylko tyle, by
zakryć dno puszki.
3. Wykonaj SZYBKOnastępne dwa kroki.
4. Wrzuć pół pastylki.
5. Natychmiast przykryj puszkę pokrywą
(upewnij się, żewskoczyła namiejsce na
całej szerokości).
Obróć ją do góry nogami i umieść na
podłodze, aby spoczęła na przykrywce.
6. TerazODSUŃSIĘ!!
7. Zanim ten eksperyment zadziałamoże
minąć chwila, więc po dotarciu do tego
kroku niewracaj dopuszki, po prostu stań
z tyłu i patrz. Jak uważasz, co się stanie?
1. Doporučujemeprevádzať tentopokus
vonku, pretože sapri ňommôžete ušpiniť.
2. Doprdiacej & grgacej nádobky (9) nalejte
trochu vody. Stačí toľko, aby zakryladno.
3. Ďalšie 2 krokymusítepreviesť RÝCHLO.
4. Vhoďte polovicu tablety.
5. Rýchlo zakryte nádobku vekom (overte si,
že je viečko zacvaknutépo celej dĺžke).
Otočte nádobku dnom horea postavte ju
na zem tak, že stojí na viečku.
6. TerazODSTÚPTE!
7. Môže to chvíľu trvať, kým začne
experiment pracovať. Takže sa nevracajte
k nádobke, keď sapo chvíli nič nedeje,
zostaňteďaleko dozadua pozerajte sa. Čo
si myslíte, že sabude diať?
1. Doporučujeme provádět tento pokus
venku, protože sepři němmůžeteušpinit.
2. Do prdící & krkací nádobky (9) nalijte
trochu vody. Stačí tolik, aby zakryladno.
3. Další 2 krokymusíte provést RYCHLE.
4. Vhoďte polovinu tablety.
5. Rychle zakryjte nádobku víkem (ověřte
si, že je víčko zacvaknuté po celédélce).
Otočtenádobku dnem vzhůrua postavte ji
na zem tak, že stojí na víčku.
6. Nyní ODSTUPTE!
7. Může to chvíli trvat, než začne experiment
pracovat. Takže senevracejte k nádobce,
když se po chvíli nic neděje, zůstaňte
daleko dozaduadívejte se. Co si myslíte,
že se budedít?
1. Ezt a kísérletet érdemes odakint végezni,
mert elég nagy koszt csinálhat.
2. Veddelő a fingés böff dobozt (9), majd
tölts bele egy kevés vizet. Éppen annyi
elég, hogy ellepje adoboz alját.
3. Akövetkező két lépést GYORSAN végezd
el.
4. Dobda dobozbaa fél pezsgőtablettát.
5. Azonnal tedd rá a dobozra a fedelét
(győződj meg róla, hogymindenhol
rendesen ráment).
Fordítsdmeg adobozd, majd tedda földre
úgy, hogy a fedél legyenalul.
6. Most pedigÁLLJHÁTRÉBB!!!
7. Eltarthat egy ideig, mirea kísérlet beindul,
de haeljutottál eddig apontig, akkor ne
menj a doboz közelébe. Állj távol, és figyelj.
Mit gondolsz, mi fog történni?
9
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16
Powered by FlippingBook