Śmieciakowa Nauka - Odlotowa Nauka TOY-09812 - page 12

A
B
C
X
Y
Z
Z
PAPIEROWA PETARDA SMIECIOMIOTA / SMETÁKOMETOVA PAPÍROVÁ PRÁSKACKA
SMETÁKOMETOVA PAPIEROVÁ PRASKACKA / KUKALÉZER-FÉLE PAPÍRBOMBA
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
3, 2, 1, start! Namojej orbiciewśród zaśmieconego kosmosumamwystarczającą siłęogniadoprzetrzebienianawet
najtłustszego i najpaskudniejszego kosmicznego śmiecia!
3, 2, 1, pal! Obíhám kolemplanety amámdost palebnésíly, abych zametl snejvětšími anejšpinavějšími šmejdy z vesmíru!
3, 2, 1, pal! Obiehamokoloplanéty amámdosť palubnej sily, aby som zamietol snajväčšími anajšpinavšími šmejdami z vesmíru!
3, 2, 1Kilövés!Akozmikus szemétdombon keringek, és elég rohasztólézerem van ahhoz, hogy a legnagyobb,
legmocskosabbűrszemetet is elpusztítsam!
Zróbmy razempapierowąpetardę, którąnieźlenastraszysz swoich znajomych!
Pojďme si vyrobit papírovoupráskačku, kterou vystrašíte svékamarády!
Poďme si vyrobiť papierovúpraskačku, ktorou vystrašíte svojich kamarátov!
Készítsünkpapírbombát, amellyel halálra rémíthetedbarátaidat!
1. Zagnij kawałek gazety owymiarach 420 x 300mmwzdłuż dwóchpokazanych tu linii.
Přeložte kus novin a rozměrech420 x 300mmpodle dvou středových linií, jak ukazujeobrázek.
Preložte kus novín s rozmermi 420 x 300mm podľa dvoch stredových línií, akoukazuje obrázok.
Az ábrán láthatómódon hajts be a két középvonal menténegy 420 x 300mm-es újságpapírt.
2. Zagnij wzdłuż czterech rogów, tak aby cztery trójkąty dotykały linii
poziomej.
Přeložte4 rohy tak, že se4 trojúhelníky dotýkají
vodorovné čáry.
Preložte4 rohy tak, že sa 4 trojúholníky dotýkajú
vodorovnej čiary.
Hajtsd bea papírt a4 háromszögmenténúgy, hogyminden
háromszög érintse a vízszintes vonalat.
3. Zagnij wzdłuż linii poziomej, tak aby spód stykał się z górą. Trójkąty z
kroku2 powinny byćwewnątrz.
Přeložte podél vodorovné čáry tak, aby se spodní část dotýkalahorní
části. Trojúhelníky z kroku2 byměly být uvnitř.
Preložte pozdĺž vodorovnej čiary tak, aby sa spodná časť dotýkala
hornej časti. Trojúholníky z kroku2 bymali byť vo vnútri.
Avízszintes vonal mentén hajtsd félbea papírt úgy,
hogy a 2. pontbanbehajtott háromszögek belülre
kerüljenek.
4. Zagnij rogiA i B, tak aby zetknęły się na linii środkowej C.
Přeložte rohyAaB, aby sedotýkaly středové linieC.
Preložte rohyAaB, aby sa dotýkali stredovej línieC.
Az „A” és „B” sarkokat hajtsd beúgy, hogy azok a „C”
középvonal mentén találkozzanak.
5. Zagnij papier w tył wzdłuż linii środkowej,
tak abyX spotkało się zY.
Přeložte papír dozadu podél středové
osy, takže seX dotýkáY.
Preložte papier dozadu pozdĺž stredovej
osy, takže saX dotýkaY.
Hátrafelé hajtsd félbe a papírt a
középvonal mentén úgy, hogy az „X” és
„Y” pont találkozzanak.
6. Obróćmodel o 180 stopni, tak aby punkt
oznaczony Z był na dole.
Otočtemodel o180° tak, že bod označený Z
je v dolní části.
Otočtemodel o 180° tak, žebod označený Z
je v dolnej časti.
Forgasdel apapírt 180 fokkal úgy, hogy
a „Z”-vel jelölt pont alulra kerüljön.
7. Przytrzymując petardęmiędzy kciukiem a palcemw punkcieZ, zamachnij całym ramieniem z jak największą szybkością ku
podłodze. Usłyszysz głośne „bang!”Aby przeładować petardę, wsuńwewnętrznąwarstwę z powrotem do środka części głównej i
zamachnij się znowu.
Uchopte práskačkumezi palec a ukazováček v boděZ, švihněte celou rukou rychlostí blesku směrem dolů. Uslyšíte hlasité
prásknutí! Chcete-li práskačku znovu „nabít”, stačí vtisknout vnitřní vrstvupapíru zpět do hlavní části amůžete švihnout znovu.
Uchopte praskačkumedzi palec a ukazovák v bodeZ, švihnite celou rukou rýchlosťoublesku smeromdolu. Začujetehlasité
prasknutie!Ak chcete praskačku znovu „nabiť”, stačí vtlačiť vnútornú vrstvupapiera späť dohlavnej časti amôžete švihnúť znovu.
A „Z” pontnál fogdapapírt a hüvelyk- és amutatóujjad közé, majd fénysebességgel lendítsdmega karodat a padló irányába.
Bamm!Abomba ismételt aktiválásához csak nyomd vissza a belső réteget ahelyére, ésmármehet is a következő!
Naczympolega teneksperyment?Przesuwaniepapierowej petardywdół powoduje, żewiatrwpadamiędzy fałdy. Szybki
ruch rękiwdół zmuszapowietrzedowysunięciawewnętrznejwarstwyna zewnątrz, zaśuzyskiwanyhałas todźwiękpapieru
przyjmującegonowykształt. Tośmieciowakolekcja!
Cosedějev tomtopokusu?Švihnutímpapírovoupráskačkousměremdolů zachytítevzduchdovnitř do záhybů. Pohyb rychle
směremdolů ženevzduchpřesunout vnitřní vrstvupapíruvenaprásk je zvukpapíru, kdyžvystřelí donového tvaru. To je rána!
Čosadejev tomtopokuse?Švihnutímpapierovej praskačkysmeromdole zachytítevzduchdovnútrado záhybov. Pohyb rýchlo
smeromdole ženievzduchpresunúťvnútornúvrstvupapieravonaprask je zvukpapiera, keďvystrelí donového tvaru.
To je rana!
Mi történikebbenakísérletben?Lefelémenet levegőszorul abombahajtásai közé.Agyors, lefelé irányulómozdulattól a levegő
kitoljaabelső réteget, apapír pedigcsattanóhangot hallat,miközben felveszi új alakját.Azegészegydarabszemét!
12
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 13,14,15,16
Powered by FlippingBook